Uchwała nr XIV/61/12Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 26 stycznia 2012w sprawie budżetu na 2012 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4 , 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241)

Uchwała nr XIV/61/12
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 26 stycznia 2012


w sprawie budżetu na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4 , 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241)


Rada uchwala co następuje:

§ 1.  Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości    11.678.870 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie        11.074.670 zł,
- dochody majątkowe w kwocie        604.200 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr  1 .      

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 11.678.870 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości       9.831.870 zł,  
- wydatki majątkowe w wysokości  1.847.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 .        

2. Określa się:
1. Limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 .
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i  Funduszu Spójności w wysokości 143.461 zł, zgodnie z załącznikiem nr4.                                                                                                             
§ 3. Ustala się budżet zrównoważony .

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 525.842 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 525.842 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy   (Art. 222 ufp z 2009r)        dział 75818  w § 4810                
1)    ogólną w wysokości – 100.000 zł, (w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu ) nie mogą być wydatkowane na wynagrodzenia  zgodnie z art.259ufp z 2009r.
2)    celową w wysokości – 24.000 zł,  - (suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5%wyd.budz)
z przeznaczeniem na :
 zarządzanie kryzysowe  w kwocie – 24.000 zł   (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dn. 26.04.2007r o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz.590 ze zm.) w związku z art. 2 ust.6 ustawy z dn. 17.07.2009r (DzU. Nr 131, poz.1076)  utworzona w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst , pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu)
§ 6.  Dochody i wydatki związane z realizacją :
       1). zadań z zakresu  administracji rządowej i innych zleconych jst  odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
       2). zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem       nr 7.
       
§ 7.  Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych           93.000  zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych          0zł,
zgodnie z  załącznikiem Nr 11    

§ 8. Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych.
1) przychody 1.000.000 zł,
2) wydatki    1.000.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9 .

§ 9. Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych.
1) dochody     120.000 zł,
2) wydatki       120.000. zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 12 .

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 45.000.zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80.199 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.    

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 795.842 zł,  w tym na:
1)    pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 300.000 zł,
2)    spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 495.842 zł;

§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
1)    na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 3.;
2)    na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr4.;
3)    z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 13.  Upoważnia się Wójta do:            
1).  zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a)    pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000  zł;
b)    spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 495.842 zł;

2). dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki inwestycyjne .

3). przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a także zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych.
 
4). przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
   
5).  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

       6).  udzielania poręczeń i gwarancji  w roku budżetowym 2012 w łącznej wysokości 50.000. zł, z tego:
1)    gwarancje do kwoty 20.000 zł,
2)    poręczenia do kwoty 30.000.zł.       

7).  udzielania pożyczek w roku budżetowym 2012 do  wysokości 30.000 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uchwała Nr XIV/61/12 cz.1 (5859kB) rar
Uchwała Nr XIV/61/12 cz.2 (5458kB) rar

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2012.453 z dnia 2012-03-05

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (31 stycznia 2012, 15:47:43)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (9 listopada 2012, 08:56:15)
Zmieniono: publikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 998