Uchwała nr XI/49/11Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 27 października 2011w sprawie wydania opinii o projekcie planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Tomkowo”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984, Nr 214,poz. 1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568,z 2004 r Nr102,poz.1055, Nr 116,poz.1203,z 2005 r Nr 172,poz.1441, Nr 175,poz.1457, z 2006 r Nr 17,poz.128,Nr 181,poz. 1337, z 2007 r Nr 48,poz.327, Nr 138,poz.974 i Nr 173,poz.1218 z 2008 r Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,z 2009 r Nr 52,poz.420,Nr 157,poz.1241,Nr 28,poz.142,i 146,Nr z 2010 r ,Nr 28,poz.142 i 146 Nr 40,poz.230,,Nr 106,poz.675, z 2011 r Nr 21,poz.113Nr 117,poz.679, Nr 134,poz.777/ oraz art. 19 ust.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody /tj z 2009 r Dz.U. Nr 151 poz. 1220 ,Nr 157,poz. 1241, Nr 215 poz 1664,Nr 215,poz.1664 z 2010 r Nr 76,poz.489 i 954,,Nr 119,poz. 804, z 2011 r Nr 34,poz.170, Nr 94,poz.549/

Uchwała nr XI/49/11
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 27 października 2011


w sprawie wydania opinii o projekcie planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Tomkowo”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984, Nr 214,poz. 1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568,z 2004 r Nr102,poz.1055, Nr 116,poz.1203,z 2005 r Nr 172,poz.1441, Nr 175,poz.1457, z 2006 r Nr 17,poz.128,Nr 181,poz. 1337, z 2007 r Nr 48,poz.327, Nr 138,poz.974 i Nr 173,poz.1218 z 2008 r Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,z 2009 r Nr 52,poz.420,Nr 157,poz.1241,Nr 28,poz.142,i 146,Nr z 2010 r ,Nr 28,poz.142 i 146 Nr 40,poz.230,,Nr 106,poz.675, z 2011 r Nr 21,poz.113Nr 117,poz.679, Nr 134,poz.777/ oraz art. 19 ust.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody /tj z 2009 r Dz.U. Nr 151 poz. 1220 ,Nr 157,poz. 1241, Nr 215 poz 1664,Nr 215,poz.1664 z 2010 r Nr 76,poz.489 i 954,,Nr 119,poz. 804, z 2011 r Nr 34,poz.170, Nr 94,poz.549/


Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt planu ochrony dla rezerwatu przyrody przedstawiony przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XI/49/11 (191kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (7 listopada 2011, 13:12:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 965