Uchwała nr IX/43/11Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 26 lipca 2011w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wapielsk, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowegoNa podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 116, poz. 1203 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, nr 96, poz. 20, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726

Uchwała nr IX/43/11
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 26 lipca 2011


w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wapielsk, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 116, poz. 1203 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, nr 96, poz. 20, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726uchwala się, co następuje:
 
§ 1. 1. Określa się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąpielsk za I półrocze sporządzana jest w formie tabelaryczno-opisowej i powinna obejmować:
1) dochody budżetu w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz zestawienie zbiorcze uwzględniające źródła tych dochodów;
2) wydatki budżetu w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz zestawienie zbiorcze uwzględniające następujące grupy wydatków:
a) wydatki jednostek budżetowych w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
b) dotacje na zadania bieżące,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
d) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,
f) wydatki majątkowe
            3) przychody i rozchody budżetu,
            4) deficyt lub nadwyżkę budżetu, zobowiązania wymagalne i stan zadłużenia,
            5) dochody i wydatki majątkowe,
            6) dochody jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane (art. 223 u o f p),
   7) dotacje z budżetu.
3. Informacja winna być sporządzona w oparciu o wielkości wynikające z ewidencji księgowej ujęte w obowiązującej sprawozdawczości budżetowej.
4. W części tabelarycznej dotyczącej realizacji dochodów i wydatków należy ująć wielkości dotyczące planu rocznego, wykonania za okres I-go półrocza oraz wskaźnik procentowy wykonania planu rocznego.
5. W części opisowej informacja powinna zawierać krótkie omówienie wykonania dochodów i wydatków w ramach poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz przyczyny istotnych różnic miedzy planem a wykonaniem.
 
            § 2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmuje wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji.
 
            § 3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządową instytucję kultury obejmuje w szczególności:
1) plan i wykonanie przychodów i kosztów w szczegółowości nie mniejszej niż
w planie finansowym,
            2) stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
 
            § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
            § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr IX/43/11 (582kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (8 sierpnia 2011, 13:36:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1876