Uchwała nr III/11/06Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 13 grudnia 2006w sprawie zatwierdzenia taryf za pobór wody z wodociągu gminnego i odprowadzanie ścieków do kanalizacji gminnejNa podst. art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj.z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późn. zmian/ oraz art.24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz.U.z 2001 r Nr 72 póz. 747 z późn. zmian/.

Uchwała nr III/11/06
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 13 grudnia 2006


w sprawie zatwierdzenia taryf za pobór wody z wodociągu gminnego i odprowadzanie ścieków do kanalizacji gminnej

Na podst. art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj.z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późn. zmian/ oraz art.24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz.U.z 2001 r Nr 72 póz. 747 z późn. zmian/.Rada Gminy
w Wąpielsku
uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się taryfy niżej wymienionych opłat:
a/ za pobór wody z wodociągu gminnego w wysokości 1,75 zł z VAT za 1m3 wody.
b/ za wprowadzanie ścieków do kanalizacji gminnej w wysokości 1,95 zł z VAT za 1m3 ścieków.
§2
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2007 r. i podlega opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Uchwała nr III/11/06 (679kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (1 sierpnia 2007, 10:49:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2092