Uchwała nr III/9/06Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 13 grudnia 2006w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj.Dz.U. z 2001 roku Nr 142 póz.1591 z późn. zmianami z 2002 roku; Dz.U.Nr 23 poz.220 art.l;z 2002 roku Dz.U.Nr 62 póz. 558 art.29;z 2002 roku Dz.U.Nr 113 poz.984 art.43;z 2002 roku Dz.U.Nr 153 poz.1271 art.!7;z 2002 roku Dz.U.Nr 214 poz.1806 art.l;z 2003 roku Dz.U.Nr 80 poz.717 art.72;z 2003 roku Dz.U.Nr 162 poz.1568 art.!26;z 2004 roku Dz.U.Nr 102 poz.1055 art.3;z 2004 roku Dz.U.Nr 116 poz.1023 art.4; z 2002 r Dz.U. Nr 214 poz.1806 art.l/; z 2005 r Dz.U. Nr 175 póz.1457 art. 26a ust.3, art. 28 g i 28 h oraz art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, /tj. z 2002 roku Dz.U. Nr 9 póz. 84 z późn. zmianami;z 2002 roku Dz.U.Nr 200 póz. 1683 art.l;z 2003 roku Dz.U.Nr 110 póz. 1039 art.3;z 2003 roku Dz.U.Nr 203 póz. 1966 art.56;z 2003 roku Dz.U.Nr 200 poz.1953 art.2;z 2003 roku Dz.U.Nr 96 poz.874 art.6; z 2003 roku Dz.U.Nr 188 poz.1840 art. 2;z 2004 roku Dz.U.Nr 92 póz. 880 art.134;z 2004 roku Dz.U.Nr 92 poz.884 art.2;z 2004 roku Dz.U.Nr 96 poz.959 art.6;z 2004 roku Dz.U.Nr 123 póz. 1291 art.47/ i Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 10 października 2006 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2007 roku /M.P.z 2006 r. Nr 75 poz.758 /.

Uchwała nr III/9/06
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 13 grudnia 2006


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj.Dz.U. z 2001 roku Nr 142 póz.1591 z późn. zmianami z 2002 roku; Dz.U.Nr 23 poz.220 art.l;z 2002 roku Dz.U.Nr 62 póz. 558 art.29;z 2002 roku Dz.U.Nr 113 poz.984 art.43;z 2002 roku Dz.U.Nr 153 poz.1271 art.!7;z 2002 roku Dz.U.Nr 214 poz.1806 art.l;z 2003 roku Dz.U.Nr 80 poz.717 art.72;z 2003 roku Dz.U.Nr 162 poz.1568 art.!26;z 2004 roku Dz.U.Nr 102 poz.1055 art.3;z 2004 roku Dz.U.Nr 116 poz.1023 art.4; z 2002 r Dz.U. Nr 214 poz.1806 art.l/; z 2005 r Dz.U. Nr 175 póz.1457 art. 26a ust.3, art. 28 g i 28 h oraz art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, /tj. z 2002 roku Dz.U. Nr 9 póz. 84 z późn. zmianami;z 2002 roku Dz.U.Nr 200 póz. 1683 art.l;z 2003 roku Dz.U.Nr 110 póz. 1039 art.3;z 2003 roku Dz.U.Nr 203 póz. 1966 art.56;z 2003 roku Dz.U.Nr 200 poz.1953 art.2;z 2003 roku Dz.U.Nr 96 poz.874 art.6; z 2003 roku Dz.U.Nr 188 poz.1840 art. 2;z 2004 roku Dz.U.Nr 92 póz. 880 art.134;z 2004 roku Dz.U.Nr 92 poz.884 art.2;z 2004 roku Dz.U.Nr 96 poz.959 art.6;z 2004 roku Dz.U.Nr 123 póz. 1291 art.47/ i Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 10 października 2006 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2007 roku /M.P.z 2006 r. Nr 75 poz.758 /.


Rada Gminy w Wąpielsku uchwala, co następuje:
§ l
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
l .Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 500,00 zł
b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 700,00 zł
c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 900,00 zł
2.od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a/ równej lub wyższej niż 12 ton
- o liczbie osi - dwie - 1.000,00 zł
b/ dla samochodów posiadających trzy osie:
- równej lub wyższej niż 12 ton a niższej niż 23 t - l .000,00 zł
- równej lub wyższej niż 23 t - l .200,00 zł
c/ dla samochodów posiadających cztery osie i więcej
- równej lub wyższej 12t, niższej niż 27t - 1.000,00 zł
- równej lub wyższej niż 27t - l .800,00 zł
3.od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a/ równej lub wyższej niż 12 ton do niższej niż 15t,
- o liczbie osi - dwie - 1.000,00 zł
b/ o równej lub wyższej niż 15t
- o liczbie osi - dwie - 1.300,00-zł
c/ równej lub wyższej 12 ton poniżej 21 ton

- o liczbie osi trzy - 1.000,00 zł
d/ równej lub wyższej niż 21 ton niższej niż 23 tony :
- o liczbie osi trzy - 1.200,00 zł
e/ równej lub wyższej niż 23 tony
- o liczbie osi trzy - 1.600,00 zł
f/ równej lub wyższej niż 12 ton niższej niż 25 ton
- o liczbie osi cztery i więcej - l .000,00 zł
g/ równej lub wyższej niż 25 ton niższej niż 27 ton:
- o liczbie osi cztery - l .200,00 zł
h/ równej lub wyższej niż 27 ton niżej niż 29 ton
- o liczbie osi cztery i więcej - l .700,00 zł
i/ równej lub wyższej niż 29 ton
- o liczbie osi cztery i więcej - 2.452,80 zł
4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a/ od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony - 500,00 zł
b/ od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 700,00 zł
c/od 9 ton i poniżej 12 ton - 900,00 zł
5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu :
a/ od 12 ton do mniej niż 31 ton
- o liczbie osi dwie - l .000,00 zł
b/ od 31 ton i więcej
- o liczbie osi dwie - 1.500,00 zł
c/ od 12t do niżej niż 40t
- o liczbie osi trzy - l .400,00 zł
d/ od 40t i więcej
- o liczbie osi trzy - l .800,00 zł
6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z
przyczepą lub naczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a/ równej lub wyższej niż 12 ton, niższej niż 31t
- o liczbie osi - dwie - 1.000,00-zł
b/ równej lub wyższej niż 31 ton
-o liczbie osi dwie - 1.937,76 zł
c/ równej lub wyższej niż 12 ton niżej niż 40 ton - l .936,29 zł
- o liczbie osi trzy
d/ równej lub wyższej niż 40 ton
- o liczbie osi trzy - 2.500,00 zł
7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
- od 7 ton i poniżej 12 ton - 500,00 zł
8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a/ równej lub wyższej niż 12 ton :
- o liczbie osi-jedna - 500,00 zł
b/ równej lub wyższej niż 12 ton niższej niż 28 ton
- o liczbie osi - dwie - 500,00 zł
c/ równej lub wyższej niż 28 ton niższej niż 33 tony
- o liczbie osi dwie - 700,00 zł
d/ równej lub wyższej niż 33 tony niższej niż 38 ton
- o liczbie osi dwie - 900,00 zł
e/ równej lub wyższej niż 38 ton
- o liczbie osi dwie - l .200,00 zł
f/ równej lub wyższej niż 12 ton niższej niż 38 ton

- o liczbie osi trzy - 700,00 zł
g/ równej lub wyższej niż 38 ton
- o liczbie osi trzy - l .000,00 zł
9. od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
a/ równej lub wyższej niż 12 ton niższej niż 25t
- o liczbie osi -jedna - 500,00 zł
b/ równej lub wyższej niż 25 ton
-o jednej osi jezdnej - 700,00 zł
cl równej lub wyższej niż 12 ton niższej niż 28 ton
- o liczbie osi dwie - 500,00 zł
d/ równej lub wyższej niż 28 ton niższej niż 33 tony
- o liczbie osi dwie - 900,00 zł
e/ równej lub wyższej niż 33 tony niższej niż 38 ton
- o liczbie osi dwie - l .300,00 zł
f/ równej lub wyższej niż 38 ton
- o liczbie osi dwie - l .700,00 zł
g/ równej lub wyższej niż 12 ton niższej niż 38 ton

- o liczbie osi trzy - l .000,00 zł
h/ równej lub wyższej niż 38 ton
- o liczbie osi trzy - l .300,00 zł
10 .od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a/ mniej niż 30 miejsc - l .000,00 zł
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc - l .400,00 zł

§2
Zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy transportowe wykorzystywane wyłącznie do potrzeb jednostek pomocniczych i zakładów budżetowych Urzędu Gminy stanowiące ich własność.
§3
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2007 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego .
Uchwała nr III/9/06 (621kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (1 sierpnia 2007, 10:45:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2120