Uchwała nr II/4/06Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 4 grudnia 2006W sprawie powołania przewodniczących i składów komisji stałych Rady GminyNa podst. art. 21 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r, Dz.U. Nr 142, póz. 1591 z późn. zmian/ oraz § 28 pkt. l Statutu Gminy Wąpielsk /Uchwała Rady Gminy w Wąpielsku Nr VI/131/03 z dnia 15 kwietnia 2003 r/

Uchwała nr II/4/06
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 4 grudnia 2006


W sprawie powołania przewodniczących i składów komisji stałych Rady Gminy

Na podst. art. 21 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r, Dz.U. Nr 142, póz. 1591 z późn. zmian/ oraz § 28 pkt. l Statutu Gminy Wąpielsk /Uchwała Rady Gminy w Wąpielsku Nr VI/131/03 z dnia 15 kwietnia 2003 r/


Rada Gminy
w Wąpielsku
uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wybór w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów:
l/ radnej Lucyny Stefańskiej na przewodniczącą komisji rewizyjnej R G oraz
2/ radnej Marzeny Klugiewicz
3/ radnego Patryka Łaszewskiego
na członków tej komisji
§ 2. Stwierdza się wybór w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
l/ radnej Danuty Dudy na przewodniczącą komisji budżetu i finansów RG, oraz 2/ radnego Artura Gorczyckiego
3/ radnego Konrada Romanowskiego
na członków tej komisji
§ 3. Stwierdza się wybór w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
l/ radnego Stanisława Więcławskiego na przewodniczącego komisji gospodarczej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. poż RG oraz
21 radnego Kazimierza Warlikowskiego
3/ radnego Wojciecha Wojciechowskiego
4/ radnego Andrzeja Krzeszewskiego
na członków tej komisji
§ 4. Stwierdza się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
l/ radnej Katarzyny Barwińskiej na przewodniczącą komisji oświaty, kultury, zdrowia i
opieki społecznej oraz ochrony środowiska RG oraz
2/ radnego Mariusza Michalskiego
3/ radnego Tomasza Rutkowskiego
na członków tej komisji.
§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Gminy w Wąpielsku.
Uchwała nr II/4/06 (25kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (26 lipca 2007, 09:11:02)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (26 lipca 2007, 09:13:37)
Zmieniono: zmiana opisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1922