Uchwała nr XXXI/164/09Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 17 grudnia 2009w sprawie ustalenia inkasentów dla poszczególnych sołectw i wynagradzania za pobór inkasa.Na podst.art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj z 2001 r Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2002 r Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.l271,Nr 214,poz.l806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.l568, z 2004 r Nr 102,poz.l055,Nr 116,poz.l203,Nr 214,poz.l806, z 2005 r Nr 172,poz.l441,Nr 175,poz.l457, z 2006 r Nr 17,poz.l28,Nr 181,poz.l337,z 2007 r Nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173,póz. 1218, z 2008 r Nr 180,poz. 1111,Nr 223,póz. 1458,z 2009 r Nr 52,poz.420 / oraz art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym / tj.Dz.U. z 2006 r Nr 136,poz.969 ,Nr 191,poz.l412,Nr 245,poz.l775 i Nr 249,poz.l825, z 2007 r Nr 109,poz.747,z 2008 r Nr 116,poz. 730.Nr 237,poz.l665,z 2009 r Nr 56,poz.458 /, art.6 ust.8 z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym /Dz.U. Nr 200 póz. 1682, z 2002 r Dz.U. Nr 216,poz.l826, z 2005 r Nr 164,poz.l365, Nr 179,poz. 1484, Nr 143,poz.ll99, z 2006 r Nr 245,poz.l775,Nr 249,poz.l825, z 2008 r Nr 116,poz.730,z 2009 r Nr 56,poz.458/ ,art.6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych /z 2006 rDz,U.Nr 121,poz.844,Nr 143,poz.ll99,Nr 220,poz.l601,Nr 225,póz. 163 5,Nr 249,poz.l828,Nr 251,poz.l847,Nr 245,poz.l775,Nr 249,poz.l828,z 2008 r Nr 93,poz.585, Nr 116,poz.730,Nr 223,poz.l463 z 2009 r Nr 56,poz.458/ ,art 144 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r ordynacja podatkowa /Dz.U.Nr 8 poz.60 z 2005 r Nr 85,poz.727 ,Nr 86,poz.732,Nr 143,poz.l 199, z 2006 r Nr 66,poz.470, Nr 104,poz.708,Nr 143,poz.ll99,Nr 217,poz.l590,Nr 225,poz.l635, z 2007 r Nr 105,poz.721, Nr 112,poz. 769,Nr 120,poz. 818,Nr 192,poz.l378 , Nr 195,poz.l414, Nr 225,poz.l671, z 2008 r Nr 118,poz.745, Nr 141,, poz.888, Nr 180,poz.ll09,Nr 209,poz.l316,poz.l318 i!320,z 2009 r Nr 18,poz.97,Nr 44,poz.362,Nr 57,poz.466,Nr 166,poz.l317,Nr 168,poz.l323/

Uchwała nr XXXI/164/09
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 17 grudnia 2009


w sprawie ustalenia inkasentów dla poszczególnych sołectw i wynagradzania za pobór inkasa.

Na podst.art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj z 2001 r Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2002 r Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.l271,Nr 214,poz.l806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.l568, z 2004 r Nr 102,poz.l055,Nr 116,poz.l203,Nr 214,poz.l806, z 2005 r Nr 172,poz.l441,Nr 175,poz.l457, z 2006 r Nr 17,poz.l28,Nr 181,poz.l337,z 2007 r Nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173,póz. 1218, z 2008 r Nr 180,poz. 1111,Nr 223,póz. 1458,z 2009 r Nr 52,poz.420 / oraz art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym / tj.Dz.U. z 2006 r Nr 136,poz.969 ,Nr 191,poz.l412,Nr 245,poz.l775 i Nr 249,poz.l825, z 2007 r Nr 109,poz.747,z 2008 r Nr 116,poz. 730.Nr 237,poz.l665,z 2009 r Nr 56,poz.458 /, art.6 ust.8 z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym /Dz.U. Nr 200 póz. 1682, z 2002 r Dz.U. Nr 216,poz.l826, z 2005 r Nr 164,poz.l365, Nr 179,poz. 1484, Nr 143,poz.ll99, z 2006 r Nr 245,poz.l775,Nr 249,poz.l825, z 2008 r Nr 116,poz.730,z 2009 r Nr 56,poz.458/ ,art.6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych /z 2006 rDz,U.Nr 121,poz.844,Nr 143,poz.ll99,Nr 220,poz.l601,Nr 225,póz. 163 5,Nr 249,poz.l828,Nr 251,poz.l847,Nr 245,poz.l775,Nr 249,poz.l828,z 2008 r Nr 93,poz.585, Nr 116,poz.730,Nr 223,poz.l463 z 2009 r Nr 56,poz.458/ ,art 144 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r ordynacja podatkowa /Dz.U.Nr 8 poz.60 z 2005 r Nr 85,poz.727 ,Nr 86,poz.732,Nr 143,poz.l 199, z 2006 r Nr 66,poz.470, Nr 104,poz.708,Nr 143,poz.ll99,Nr 217,poz.l590,Nr 225,poz.l635, z 2007 r Nr 105,poz.721, Nr 112,poz. 769,Nr 120,poz. 818,Nr 192,poz.l378 , Nr 195,poz.l414, Nr 225,poz.l671, z 2008 r Nr 118,poz.745, Nr 141,, poz.888, Nr 180,poz.ll09,Nr 209,poz.l316,poz.l318 i!320,z 2009 r Nr 18,poz.97,Nr 44,poz.362,Nr 57,poz.466,Nr 166,poz.l317,Nr 168,poz.l323/


Rada Gminy uchwala,co następuje:
§ 1.
Ustala się pobór podatku rolnego, leśnego,podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
§ 2.
Ustala się niżej wymienionych sołtysów jako inkasentów dla posczcególnych sołectw:

1. Sołectwo Bielawki -  inkasent Albrecht Andrzej
2. Sołectwo Długie I -  inkasent Makuch Genowefa
3. Sołectwo Długie II -  inkasent Kropkowski Zdzisław
4. Sołectwo Kiełpiny -  inkasent Betlejewski Grzegorz
5. Sołectwo Kierz Półwieski -  inkasent Zakrzewski Andrzej
6. Sołectwo Kierz Radzikowski -  inkasent Barczewski Andrzej
7. Sołectwo Lamkowizna -  inkasent Terebus Iwona
8. Sołectwo Łapinóżek -  inkasent Rakowska Bożena
9. Sołectwo Półwiesk Duży -  inkasent Karpińska Urszula
10. Sołectwo Półwiesk Mały -  inkasent Stefańska Lucyna
11. Sołectwo Radziki Duże -  inkasent  Bytner Jan
12. Sołectwo Radziki Małe -  inkasent Betlejewski Tadeusz
13. Sołectwo Ruszkowo -  inkasent Więcławski Stanisław
14. Sołectwo Tomkowo -  inkasent Klugiewicz Marzena
15. Sołectwo Wąpielsk I -  inkasent Bzinkowski Franciszek
16. Sołectwo Wąpielsk II -  inkasent Listkowski Grzesław
 
§ 3.
Wysokość wynagrodzenia dla sołtysów wynosi 3% od zebranej sumy podatków danego sołectwa
§ 4.
Traci moc Uchwała Nr XXX/177/05 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 grudnia 2005 r w sprawie ustalenia inkasentów dla poszczególnych sołectw i wynagradzania za pobór inkasa.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uchwała Nr XXXI/164/09 (489kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (20 stycznia 2010, 14:22:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2079