Uchwała nr XXX/163/09Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 26 listopada 2009w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności i trybu ich pobierania.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591,z 202 r Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271 ,Nr 214,poz.1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz. 1568, z 2004 r Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203,Nr 214,poz.1806,z 2005 r Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457,z 2006 r Nr 17,poz.128,Nr 181,poz. 1337,z 2007 r Nr 48,poz. 327, Nr 138,poz.974, Nr 173,poz.1218z 2008 r Nr 180,poz. 1111, Nr 223,poz. 1458,z 2009 r Nr 52,poz. 420 / oraz art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej/ t.j z 2004 r. Dz. U. Nr 64 poz. 593 , z 2008 r Nr 115,poz.728,Nr 171,poz.1056,Nr 216,poz.1367,Nr 220,poz.1431, Nr 223,poz.1458,z 2009 r Nr 69,poz.590,Nr 92,poz.753 Nr 127,poz.1055/.

Uchwała nr XXX/163/09
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 26 listopada 2009


w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności i trybu ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591,z 202 r Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271 ,Nr 214,poz.1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz. 1568, z 2004 r Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203,Nr 214,poz.1806,z 2005 r Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457,z 2006 r Nr 17,poz.128,Nr 181,poz. 1337,z 2007 r Nr 48,poz. 327, Nr 138,poz.974, Nr 173,poz.1218z 2008 r Nr 180,poz. 1111, Nr 223,poz. 1458,z 2009 r Nr 52,poz. 420 / oraz art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej/ t.j z 2004 r. Dz. U. Nr 64 poz. 593 , z 2008 r Nr 115,poz.728,Nr 171,poz.1056,Nr 216,poz.1367,Nr 220,poz.1431, Nr 223,poz.1458,z 2009 r Nr 69,poz.590,Nr 92,poz.753 Nr 127,poz.1055/.


Rada Gminy uchwala co następuje
§ 1
Ustala się zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych na terenie gminy Wapielsk - zał Nr 1 do uchwały.
§ 2
Ustala się zasady odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych – zał Nr 2 do uchwały. § 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Szteler

Uchwała Nr XXX/163/09 (524kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (20 stycznia 2010, 13:34:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1775