Uchwała nr XXX/158/09Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 26 listopada 2009 sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2010 rok.Na podst. art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591/1 w związku z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym /Dz.U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zmian/2 oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2009 r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r /M.P. Nr 69 poz.896/

Uchwała nr XXX/158/09
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 26 listopada 2009


sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2010 rok.

Na podst. art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591/1 w związku z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym /Dz.U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zmian/2 oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2009 r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r /M.P. Nr 69 poz.896/


Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 roku ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2009 r jako podstawa do obliczania podatku leśnego w kwocie 136,54 zł za 1m3 .

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Szteler


__________________________
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1808, z 2003 r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r Nr 172,poz.1441 Nr 175, poz. 1475, poz. 1457 z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r Nr 48, poz. 327, Nr 138,poz. 974, Nr 173 poz. 1218,Nr 180,poz.1111,Nr 223,poz.1458, z 2009 r Nr 52,poz.420. 2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r Nr 216,poz. 1826, z 2005 r Nr 164 poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, Nr 143,poz. 1199 oraz z 2006 r Nr 245, poz. 1775 i Nr 249,poz.1825, z 2008 r Nr 116 poz. 730 ,z 2009 r Nr 56 poz. 458.

Uchwała Nr XXX/158/09 (252kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (20 stycznia 2010, 13:05:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1873