Uchwała nr XXIX/153/09Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 23 października 2009w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli Na podstawie art. 49 ust. 2 w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.u. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170 poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz.917, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz.572 Nr 97, poz. 800

Uchwała nr XXIX/153/09
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 23 października 2009


w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

Na podstawie art. 49 ust. 2 w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.u. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170 poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz.917, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz.572 Nr 97, poz. 800Uchwala się, co następuje:
           
           
 
§ 1. 
 
Uchwala się kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wąpielsk.
 
§ 2. 
 
1.                                                      Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, zgodnie z art. 49 Kary Nauczyciela.
 
2.                                                      Fundusz nagród organu prowadzącego tworzony jest w wysokości 1 % planowanego rocznego funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli i jest przeznaczony na nagrody dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Wąpielsk.
3.                                                      Dokonuje się podziału funduszu nagród :
·        40 % środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy
·        60 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły
 
§ 3
 
1.                  Nagroda ze specjalnego funduszu nagród, może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu co najmniej roku, który posiada wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej 3 z następujących kryteriów:
1)  w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej:
a)osiąga dobre wyniki  w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach
uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
b)podejmuje   działalność   innowacyjną  w  zakresie   wdrażania   nowatorskich   metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,
c)osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do
udziału   w   zawodach   II   stopnia   (okręgowych)   lub   III   stopnia   (centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespól uczniów) I - III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich
i ogólnopolskich,
d)posiada   udokumentowane   osiągnięcia   w   pracy   z   uczniami   uzdolnionymi   lub z uczniami mającymi trudności w nauce,
e)przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,
f)prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole przez
organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach,
wystawach i spotkaniach,
g)organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci
    i młodzieży,
            i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami;
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a)  zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej     sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
b)     prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów    patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii                    i alkoholizmu,
c)   organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii  społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija   formy
współdziałania szkoły z rodzicami;
 
3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:
a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę
w zawodzie nauczyciela.
 
 
§ 4.
 
Nagrody dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły. Wójt Gminy może również przyznać nagrodę dla nauczyciela na uzasadniony wniosek dyrektora szkoły, organizacji związkowej lub z własnej inicjatywy.  Nagrody dla dyrektora szkoły przyznaje Wójt Gminy.
 
§ 5.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Szteler

Uchwała Nr XXIX/153/09 (33kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (28 października 2009, 14:29:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2144