Uchwała nr XX/97/08Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 20 listopada 2008w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2009 rokNa podst. art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591/1 w związku z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym /Dz.U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zmian/2 oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2008 r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały /M.P. Nr 81 poz.718/

Uchwała nr XX/97/08
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 20 listopada 2008


w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2009 rok

Na podst. art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591/1 w związku z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym /Dz.U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zmian/2 oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2008 r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały /M.P. Nr 81 poz.718/Rada Gminy w Wąpielsku
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Obniża się średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 roku ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2008 r jako podstawa do obliczania podatku leśnego z kwoty 152,53 zł za 1m3 drewna do kwoty 138,00 zł za 1m3. .
.
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2009 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Szteler
 
 
 
 
__________________________
 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1808, z 2003 r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r Nr 102, poz. 1055  i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r Nr 172,poz.1441 Nr 175, poz. 1475, poz. 1457 z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r Nr 48, poz. 327, Nr 138,poz. 974, Nr 173 poz. 1218.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r Nr 216,poz. 1826, z 2005 r Nr 164 poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, Nr 143,poz. 1199 oraz z 2006 r Nr 245, poz. 1775 i Nr 249,poz.1825, z 2008 r Nr 116 poz. 730.Uchwała Nr XX/97/08 (26kB) plik

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (5 grudnia 2008, 10:15:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1979