Uchwała nr XX/94/08Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 20 listopada 2008w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2008 rok Nr XIII/62/07 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28.12.2007 roku z późniejszymi zmianamiNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, póz. 1591 ; z późn. zm.) oraz art. 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, póz. 2104 ; z późn. zm.).

Uchwała nr XX/94/08
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 20 listopada 2008


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2008 rok Nr XIII/62/07 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28.12.2007 roku z późniejszymi zmianami

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, póz. 1591 ; z późn. zm.) oraz art. 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, póz. 2104 ; z późn. zm.).Rada Gminy w Wąpielsku uchwala , co następuje:
§1
l.   Zwiększa się dochody Gminy na 2008 rok na kwotę 658.872 zł w działach :
•    010- Rolnictwo i łowiectwo                                                      - 135.339 zł,
•  756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem                                                               -    10.000 zł,
•     801 - Oświata i wychowanie                                                  -    62.300 zł,
•    852-Pomoc społeczna                                                             -  251.068 zł,
•    854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                                 -   200.165 zł,
2.   Łącznie dochody wzrosły o 658.872 zł i wynoszą 10.323.982 zł zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszej uchwały.
§2
1.    Zwiększa się w wydatki Gminy na 2008 rok na łączną kwotę 671.792 zł w działach :
•    010 - Rolnictwo i łowiectwo                                                 - 135.339 zł,
•    754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  -     3.500 zł,
•    801 - Oświata i wychowanie                                                -    62.300 zł,
•    851- Ochrona zdrowia                                                         -    10.000 zł,
•    852 - Pomoc społeczna                                                        -  260.488 zł,
•    854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                               -  200.165 zł.
2.   Zmniejsza się wydatki Gminy na kwotę 12.920zł w dziale :
•   600- Transport i łączność                                                      -    12.920 zł,
3.   Łącznie wydatki wynoszą 11.229.826 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały.
§3
Deficyt budżetu gminy nie uległ zmianie i wynosi 905.844 zł.
Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów - 905.844 zł.
§4
l. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej (dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.)wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały .
6. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej (dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
§5
Pozostała treść uchwały Nr XIII/62/07 rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28.12.2007 r. nie ulega zmianie.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.
§7
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XX/94/08 (2666kB) plik

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (5 grudnia 2008, 08:48:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1317