Uchwała nr XIX/92/08Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 17 października 2008w sprawie wykupu gruntu pod budowę drogi gminnej Kiełpiny – Radziki Dużea podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. A ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj. Z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian/

Uchwała nr XIX/92/08
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 17 października 2008


w sprawie wykupu gruntu pod budowę drogi gminnej Kiełpiny – Radziki Duże

a podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. A ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj. Z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian/


Rada Gminy w Wąpielsku uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zakup nieruchomości gruntowej położonej w m. Kiełpiny działka Nr 140/1 i 140/2 o łącznej powierzchni 0,0802 stanowiącej własność Pana Przeczewskiego Krzysztofa i Hanny zam. Kiełpiny gmina Wąpielsk z przeznaczeniem pod drogę gminną Kiełpiny – Radziki Duże.
§ 2. Koszt zakupu wynosi 3.050 zł brutto oraz pokrycie kosztów aktu natarialnego i podziału geodezyjnego.
§ 3. Wykonanie uchwała zleca się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
 Henryk Szteler

Uchwała Nr XIX/92/08 (60kB) plik

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (22 października 2008, 11:41:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1688