Uchwała nr V/38/2019Rady Gminy Wąpielskz dnia 29 stycznia 2019w sprawie powołania Skarbnika Gminy WąpielskNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., 994 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.)

Uchwała nr V/38/2019
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 stycznia 2019


w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wąpielsk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., 994 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.)


uchwala się, co następuje: 
 
§ 1.  
Na wniosek Wójta Gminy Wąpielsk, powołuje się z dniem 1 lutego 2019 r. Panią Monikę Gazdę - Wiśniewską na stanowisko Skarbnika Gminy – głównego księgowego budżetu Gminy Wąpielsk. 
 
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.
 
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk   
Tomasz Czajkowski 
  
Uchwała nr V.38.2019 (472kB) pdf
Protokół z głosowania (281kB) pdf

UZASADNIENIE 
W związku objęciem przez poprzedniego Skarbnika  pracy w innym podmiocie powołuje się Panią Monikę Gazdę - Wiśniewską na stanowisko Skarbnika Gminy Wąpielsk   z dniem 1 lutego 2019 r.
Stosunek pracy Skarbnika, zgodnie z art.4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych nawiązuje się na podstawie powołania.
Powołanie skarbnika, zgodnie z art.18 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym dokonywane jest na wniosek Wójta i należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy.
Pani Monika Gazda-Wiśniewska spełnia wymogi formalne do objęcia funkcji Skarbnika Gminy Sława, określone w art.54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Z uwagi na powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (6 lutego 2019, 10:10:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 116