Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr III.28.2018
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 21 grudnia 2018


w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.

Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn.zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.).


Rada Gminy Wąpielsk uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów  budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 16.244.511,74 zł, , z tego:
1. dochody bieżące w wysokości 15.651.894,00 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 592.617,74 zł ,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2019 rok w wysokości  19.115.080,17 zł, z tego:
1) wydatki bieżące 14.671.561,52 zł, 
2) wydatki majątkowe 4.443.518,65 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
2. Określa się:
1) zadania inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 4.443.518,65 zł                     
 zgodnie z Załącznikiem nr 3.
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 3.  Ustala się deficyt budżetowy  w kwocie 2.870.568,43 zł , pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły pożyczki i kredyty bankowe w kwocie 2.870.568,43 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych  przychodów 3.039.432,43 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 168.864,00 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 5.   

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 160.000,00 zł
1. ogólną – nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 50.000,00 zł
2.ogólną – inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 50.000,00 zł
3. celową w wysokości 50.000,00 zł
            z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.
3.celową w wysokości         10.000,00 zł
 wydatki na zadania zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów   
       publicznych   po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w kwocie: 10.000 zł

§ 6. 1. Ustala się  dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 4.230.300,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
2. Ustala się  wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 4.230.300,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 7.  Ustala się dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:
1. w kwocie  41.500,00 zł na realizację  zadań określonych w Gminnym    
     Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych.
2. w kwocie 8.500,00  zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie  
      Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 8. Określa się plan przychodów i wydatków Rachunku Dochodów Własnych oświatowych jednostek budżetowych:
1. przychody     216.780,00 zł
2. wydatki         216.780,00 zł 
zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 9. 1 Określa się  plan przychodów dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w wysokości 1.271.000,00 zł
2. Określa się plan kosztów  dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w wysokości 1.271.000,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 80.653,70 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 14.000,00   zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 11.  Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 315.125,03 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 12. Ustala się dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 24.100,00  zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.239.432,43 zł , w tym na:
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 200.000,00 zł
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 168.864,00  zł
3. sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2.870.568,43 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
1. na finansowanie wydatków na programy inwestycyjne, określone w Załączniku Nr 3
2. na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, określonych w Załączniku Nr 4,
3. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 15. Upoważnia się Wójta do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 168.864,00 zł
3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2.870.568,43 zł
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do wykonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, a także zmian w planie finansowym Rachunku Dochodów Własnych,
3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących oraz majątkowych, w tym zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od wynagrodzeń.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w tym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. Udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2019 o łącznej wysokości 50.000,00 z tego:
1) gwarancje do kwoty 20.000 zł,
2) poręczenia do kwoty 30.000 zł.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.


Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk 
Tomasz Czajkowski

Uchwała nr III.28.2018 (6375kB) pdf
Protokół z głosowania (285kB) pdf

Opublikował: Marcin Rempuszewski (4 stycznia 2019, 10:06:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 98

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij