Uchwała nr III.25.2018Rady Gminy Wąpielskz dnia 21 grudnia 2018w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432 z późń. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508), w związku z uchwałą Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. Z 2018r., poz. 1007),

Uchwała nr III.25.2018
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 21 grudnia 2018


w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432 z późń. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508), w związku z uchwałą Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. Z 2018r., poz. 1007),


Rada Gminy Wąpielsk uchwala, co następuje:

§ 1.Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018r., poz. 1007).

§ 2.Traci moc uchwała Nr XXXV/158/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych  wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019r.


Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk 
Tomasz Czajkowski

Uchwała nr III.25.2018 (746kB) pdf
Protokół z głosowania (318kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (4 stycznia 2019, 09:09:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 77