Uchwała nr III.20.2018Rady Gminy Wąpielskz dnia 21 grudnia 2018zmieniająca uchwałę II.11.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia diet w formie ryczałtu dla sołtysów wsi w Gminie WąpielskNa podstawie art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.  j. Dz.  U. z  2018, poz.  994, poz.  1000, poz.  1349, poz.  1432)

Uchwała nr III.20.2018
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 21 grudnia 2018


zmieniająca uchwałę II.11.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia diet w formie ryczałtu dla sołtysów wsi w Gminie Wąpielsk

Na podstawie art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.  j. Dz.  U. z  2018, poz.  994, poz.  1000, poz.  1349, poz.  1432)


Rada Gminy uchwala co następuje:

§1 w Uchwale Nr II.11.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia diet w formie ryczałtu dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy wprowadza się następujące zmiany:
1) w §1 i otrzymuje brzmienie:
,, 1. Ustala się dietę w formie ryczałtu miesięcznego dla sołtysów z poszczególnych sołectw z terenu Gminy Wąpielsk w wysokości 400 zł ( słownie: czterysta złotych) miesięcznie.
2. Dieta przysługuje z tytułu:
a) uczestnictwa na sesjach Rady Gminy Wąpielsk,
b) uczestnictwa w spotkaniach ( naradach) organizowanych przez Wójta Gminy Wąpielsk
c) uczestnictwa w zebraniach wiejskich,
d) prowadzenia posiedzeń rad sołeckich,
e) organizowania zebrań wiejskich,
f) wykonywania innych czynności związanych z pełnioną funkcją oraz zadań powierzonych przez organy Gminy Wąpielsk.''
     2)  §3 skreśla się

§2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§3 Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2019 roku.Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk 
Tomasz Czajkowski

Uchwała nr III/20/2018 (491kB) pdf
Protokół z głosowania (305kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (4 stycznia 2019, 08:46:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 64