Uchwała nr III.18.2018Rady Gminy Wąpielskz dnia 21 grudnia 2018w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie WąpielskNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art 19. ust. 3 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z dnia 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.)

Uchwała nr III.18.2018
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 21 grudnia 2018


w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Wąpielsk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art 19. ust. 3 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z dnia 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.)


uchwala się, co następuje:

§1 Uchyla się Uchwałę Nr II.5.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Wąpielsk (Dz. U. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2018 r., poz. 6224, z dnia 7 grudnia 2018 r.).

§2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk
Tomasz Czajkowski

Uchwała nr III.18.2018 (457kB) pdf
Protokół z głosowania (304kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (4 stycznia 2019, 08:11:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 54