Uchwała nr II.9.2018Rady Gminy Wąpielskz dnia 29 listopada 2018w sprawie średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk na 2019 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892)

Uchwała nr II.9.2018
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 listopada 2018


w sprawie średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892)


 uchwala się, co następuje: 

§ 1. 
Obniża się cenę skupu żyta określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 ( M. P. z 2018 r. poz. 1004) z kwoty 54,36 zł za 1 dt do kwoty 46,00 zł za 1 dt przyjmowaną jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wąpielsk na rok podatkowy 2019

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk. 

§ 3. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk
Tomasz Czajkowski

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (10 grudnia 2018, 10:24:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 72