Uchwała nr II.7.2018Rady Gminy Wąpielskz dnia 29 listopada 2018w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm. )

Uchwała nr II.7.2018
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 listopada 2018


w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm. )


  uchwala się, co następuje:

§ 1. 
Ustala się stawki roczne podatku od nieruchomości w wysokości:
1)od budynków lub ich części: 
a)mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej – 0,30 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej – 21,50 zł, 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej – 10,00 zł, 
d)związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej – 4,20 zł, 
e)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego, przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej – 4,30 zł, z wyjątkiem budynków letniskowych od 1m2 powierzchni użytkowej – 6,00 zł; 
2)od budowli 2% wartości określonej w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1445);
3)od gruntów:
a)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni – 0,75 zł, 
b)pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni – 4,30 zł, 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2  powierzchni - 0,20 zł,  
d) niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2018, poz. 1398) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu od tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1m2 powierzchni – 2,98 zł.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk. 

§ 3. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk
Tomasz Czajkowski

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (10 grudnia 2018, 10:05:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 75