Uchwała nr II.5.2018Rady Gminy Wąpielskz dnia 29 listopada 2018w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie WąpielskNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm) oraz art. 19 ust. 3 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z dnia 2018 r. poz. 1152 z późn. zm)

Uchwała nr II.5.2018
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 listopada 2018


w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Wąpielsk

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm) oraz art. 19 ust. 3 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z dnia 2018 r. poz. 1152 z późn. zm)


uchwala się co następuje: 

§1. 
Uchwala się Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. 
Uchwałę wraz z opinią organu regulacyjnego przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu.

§3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. 
Traci moc uchwała Nr XXXII/188/06 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Wąpielsk (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2006r. Nr 122 poz. 1800)

§5. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk
Tomasz Czajkowski

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (10 grudnia 2018, 09:42:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 44