Uchwała nr XIII/62/07Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 28 grudnia 2007w sprawie budżetu na rok 2008Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

Uchwała nr XIII/62/07
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 28 grudnia 2007


w sprawie budżetu na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 8.962.450 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 8.955.450 zł
- dochody majątkowe w kwocie 7.000 zł[1].
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.749.350 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 494.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7[2]

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 9.956.547, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 8.646.547 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń[3] 3.877.035 zł,
b) dotacje [4] 140.000 zł,
c) wydatki na obsługę długu[5] 50.000 zł,
d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji[6] 70.000 zł,
2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości[7] 1.310.000 zł.


3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008‑2010 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 3.


4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.749.350 zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 494.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7;


§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 35.000 i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 35.000 zł[8].


§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 994.097 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5.

§ 5. Tworzy się rezerwy[9]:
1) ogólną w wysokości 99.000 zł;
2) celowe w wysokości 51.000 zł,
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ,[10]
§ 6. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 9[11].

§ 7. Dotacje inne niż określone w § 6, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Określa się plany przychodów i wydatków:
1) instytucji kultury: przychody w wysokości 100.000 zł, wydatki w wysokości 100.000 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 8
2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości 760.000 zł, wydatki w wysokości 760.000zł; zgodnie z załącznikiem Nr 9
3) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 200.000zł, wydatki w wysokości 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 12.000 zł;
2) wydatki 22.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 13.
§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.300.000 zł,
z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 200.000 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 994.097 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 105.903 zł.
§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 3;
2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA , a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych odrębnym załącznikiem;
3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 12. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem zmiany kwot wydatków majątkowych i zmian dotacji
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym i w planie rachunku dochodów własnych między paragrafami w ramach rozdziału
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13.1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2008 w wysokości 100.000, z tego:
1) gwarancji do kwoty 30.000 zł,
2) poręczeń do kwoty 70.000.zł
2. Ustala się kwotę pożyczek udzielonych przez Wójta do wysokości 50.000 zł.

§ 14. Ustala się kwotę 200.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
______________________________________

Paragrafy klasyfikacji budżetowej z odpowiednią czwartą cyfrą, ujęte w załącznikach do uchwały:
[1] 076, 077, 078, 081, 087, 620, 626, 628 – 633, 661 – 665[2] 201, 202, 631, 632[3] 401-407, 409-413, 417; § 413, 417 na podstawie wyjaśnień Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego z dnia 9 czerwca 2006 r. znak ST1-4834-537/2006/750.


[4] 231, 232, 233, 241, 242, 243, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 263, 265, 266, 267, 271, 272, 273, 280, 281, 282, 283, 288, 291, 300[5] 801, 806, 807, 810, 811, 813


[6] 802


[7] rozpoczynające się od cyfry 6


[8] dochody: rozdz. 75618 § 048, wydatki: rozdz. 85154; mogą wystąpić inne rozdz. np.85158, 85232


[9] 481, 680[10] w wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu


[11] 265, 266, 621


Uchwała Nr XIII/62/07 (517kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (4 stycznia 2008, 10:08:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1624