Uchwała nr XVIII/76/15Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 29 grudnia 2015w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2016 - 2026Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 r. poz. 885, poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150).

Uchwała nr XVIII/76/15
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 29 grudnia 2015


w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2016 - 2026

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 r. poz. 885, poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150).


Rada Gminy w Wąpielsku
 uchwala, co następuje:

§ 1
Wprowadzić zmiany w Uchwale Nr V/22/11 z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wąpielsk na lata 2011 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2026 zmienionej:
Uchwałą Nr XI/51/11 z dnia 27 października 2011 r.
Uchwałą Nr XIII/60/11 z dnia 22 grudnia 2011 r.
Uchwałą Nr XIV/62/12 z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zarządzeniem Nr 2/12 z dnia 16 lutego 2012 r.
Uchwałą Nr XVII/81/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Uchwałą Nr XVIII/84/12 z dnia 26 czerwca 2012 r.
Uchwałą Nr XXIV/105/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zarządzeniem Nr 3/13 z dnia 25 stycznia 2013 r.
Uchwałą Nr XXVI/119/13 z dnia 26 marca 2013 r.
Uchwałą Nr XXVII/125/13 z dnia 18 kwietnia 2013 r.
Uchwałą Nr XXXIII/150/13 z dnia 20 grudnia 2013 r.
Uchwałą Nr XXXVI/127/14 z dnia 27 marca 2014 r.
Uchwałą Nr XXXIX/183/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.
Uchwałą Nr XLI/189/14 z dnia 23 października 2014 r.
Uchwałą Nr XLII/201/14 listopada 2014 r.
Uchwałą Nr III/11/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zarządzeniem Nr 22/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r.
Zarządzeniem Nr 25/2015 z dnia 06 maja 2015 r.
Uchwałą Nr XII/47/15 z dnia 17 lipca 2015 r.
Zarządzeniem Nr 34/2015 z dnia 31 lipca 2015 r.
Zarządzeniem Nr 38/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r.
Uchwałą Nr XIV/50/15 z dnia 8 września 2015 r.
Uchwałą Nr XV/55/15 z dnia 30 września 2015 r.
Uchwałą Nr XVI/64/15 z dnia 28 października 2015 r.
Uchwałą Nr XVII/74/15 z dnia 24 listopada 2015 r.
przyjąć zmiany wydane z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2
Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3
Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu.

Uchwała nr XVIII/76/15 (4299kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (7 stycznia 2016, 10:03:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 240