Uchwała nr XVII/66/15Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 24 listopada 2015w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2016 rok.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465)

Uchwała nr XVII/66/15
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 24 listopada 2015


w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465)Rada Gminy
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
Obniża się średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M. P. z 2015 r. poz. 1028) z kwoty 191,77 zł za 1m3 do kwoty 166,00 zł 1m3 dla celów obliczenia podatku leśnego
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.
 Traci moc uchwała Nr XLII/195/14 Rady Gminy z dnia 14 listopada 2014 roku.
 
§ 4.
Uchwała podlega publikacji w  Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego  i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.
 
 
  Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Czajkowski
 
  Uchwała nr 66/15 (304kB) pdf
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna  uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r  (M. P. z 2015 r. poz. 1028) średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r., wyniosła 191,77 zł za 1m3.
Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t. j. z 2013 r., poz. 465 ze zm.), Rada Gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy.
W związku z powyższym, proponuje się przyjąć średnią cenę sprzedaży drewna na poziomie roku ubiegłego w kwocie 166,00 zł  za 1m3, będącą ceną obniżoną w stosunku do średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r., ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r.

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (30 listopada 2015, 09:09:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 207