Uchwała nr XVII/65/15Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 24 listopada 2015w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk w 2016 roku.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40), po uzyskaniu opinii Izby Rolniczej w Toruniu,

Uchwała nr XVII/65/15
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 24 listopada 2015


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk w 2016 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40), po uzyskaniu opinii Izby Rolniczej w Toruniu,Rada Gminy
uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Obniża się cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawa do ustalenia podatku rolnego za rok podatkowy 2016 (M. P. z 2015 r. poz. 1025) z kwoty 53,75 zł za 1 dt do kwoty 46,00 zł za 1 dt,
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.
Traci moc uchwała Nr XLII /194/14 Rady Gminy z dnia 27 listopada 2014 roku.
 
§ 4.
 Uchwała podlega publikacji w  Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego  i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Czajkowski
 
  Uchwała nr 65/15 (335kB) pdf
 
Uzasadnienie
 
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
1)      liczba ha przeliczeniowych (w przypadku gospodarstw rolnych tj. powyzej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy),
2)      liczba ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków (dla pozostałych gruntów).
 
Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość  2,5 q żyta. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha fizycznego gruntów wynosi równowartość   5 q żyta.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 19 października 2015 r. (M. P. poz. 1025) ogłosił, że średnia cena żyta  za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wynosi  53,75 zł za 1 dt.
Przepis art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym uprawnia radę gminy do obniżenia ceny skupu 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.
Mając na uwadze trudną sytuację finansową rolników spowodowaną niskim poziomem cen na większość płodów i produktów rolnych, przy stale wzrastających cenach na środki produkcji Rada Gminy w Wąpielsku postanowiła obniżyć cenę skupu żyta, będącą podstawą obliczenia podatku rolnego na 2016 rok na obszarze gminy Wąpielsk do kwoty 46 zł za 1 dt.
 
Ze względu na powyższe podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest zasadne.

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (30 listopada 2015, 09:03:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 209