Uchwała nr XII/59/07Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 5 grudnia 2007w sprawie wystąpienia o ustalenie dla celów statystycznych nazw miejscowości i numeracji obiektów na nich położonych.Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r Dz. U. Nr. 142 poz. 1591 z późn. zmian.) oraz artr. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych ( Dz. U. Nr. 166 poz. 1612 z 2003 r, z późn. zmian.)

Uchwała nr XII/59/07
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 5 grudnia 2007


w sprawie wystąpienia o ustalenie dla celów statystycznych nazw miejscowości i numeracji obiektów na nich położonych.

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r Dz. U. Nr. 142 poz. 1591 z późn. zmian.) oraz artr. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych ( Dz. U. Nr. 166 poz. 1612 z 2003 r, z późn. zmian.)Rada Gminy
W Wąpielsku
uchwala , co następuje


§ 1. Występuje z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody o nadanie nazw dla n/w miejscowości:
1. dla wsi Rumunki Łapinóż – z uwagi na dotychczasowe różne nazwy występujące w dokumentach , nazwę miejscowości Rumunki Łapinóż
2. wieś Długie podzielić na dwie miejscowości Długie I i Długie II
3. dla wsi Wąpielsk z uwagi na występowanie nazw miejscowości Wąpielsk I i Wąpielsk II nadać nazwę miejscowości Wąpielsk

§ 2. Wniosek o zmianie nazwy miejscowości jest zasadny i uwagi na to, że będzie potwierdzeniem istniejącego stanu

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/148/05 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 13 września 2005roku w sprawie wystąpienia o ustaleniu do celów statystycznych nazw miejscowości i numeracji obiektów na nich położonych

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XII/59/07 (27kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (10 grudnia 2007, 14:42:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2185