Uchwała nr XVI/62/15Rady Gminy Wąpielskz dnia 28 października 2015w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych dla mieszkańców gminy Wąpielsk nieprowadzących działalności gospodarczej.Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r poz. 1515) w związku z art. 403 ust. 2, 3, 4 pkt 1a, ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r poz. 1232, poz. 1238, oraz z 2014 r poz. 40, poz. 47, poz. 457, poz.822, poz.1101, poz. 1146)

Uchwała nr XVI/62/15
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 28 października 2015


w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych dla mieszkańców gminy Wąpielsk nieprowadzących działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r poz. 1515) w związku z art. 403 ust. 2, 3, 4 pkt 1a, ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r poz. 1232, poz. 1238, oraz z 2014 r poz. 40, poz. 47, poz. 457, poz.822, poz.1101, poz. 1146)


Rada Gminy uchwala,
 co następuje;

§ 1.
Określa się zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy wodociągowych do gminnej sieci wodociągowej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania dla mieszkańców gminy Wąpielsk nie prowadzących działalności gospodarczej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uchwała Nr XVI/62/15 (1743kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (4 listopada 2015, 10:35:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 293