Uchwała nr XV/58/15Rady Gminy Wąpielskz dnia 30 września 2015w sprawie ustanowienia pomników przyrody.Na podstawie art 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 , poz.1318, z 2014r., poz.379, poz.1072) oraz art. 6 ust.1 pkt.6, art. 44 ust.1, ust. 2, ust.3a i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628, 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1101, 1863, z 2015 r. poz. 222, poz.774),

Uchwała nr XV/58/15
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 30 września 2015


w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 , poz.1318, z 2014r., poz.379, poz.1072) oraz art. 6 ust.1 pkt.6, art. 44 ust.1, ust. 2, ust.3a i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628, 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1101, 1863, z 2015 r. poz. 222, poz.774),
Rada Gminy
 uchwala, co następuje:
 
§1.
W celu ochrony tworów przyrody o wyjątkowej wartości przyrodniczej, wyróżniających się cechami osobniczymi, rozmiarami i wiekiem, wprowadza się ochronę w drodze uznania za pomniki przyrody, drzew z gatunku:
 
1) dąb szypułkowy o obwodzie pnia 388 cm, wysokości 33 m, rośnie w obrębie Długie II, na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa - Nadleśnictwo Skrwilno, leśnictwo Kłuśno, na działce nr 3206, w oddziale 206g, w części południowej.
2) dąb szypułkowy o obwodzie 380 cm, wysokości 33 m, rośnie w obrębie Długie II, na gruncie stanowiącym własność skarbu Państwa – Nadleśnictwo Skrwilno, leśnictwo Kłuśno, na działce nr 3206, w oddziale 206a w części północnej, ma ułamany konar, drzewo w połowie obumarłe. Drzewo zostało uznane za pomnik przyrody na podstawie Rozporządzenia nr 40/93 Wojewody Toruńskiego z dnia 27 grudnia 1993 r.
3) dąb szypułkowy o obwodzie 293 cm, wysokości 30 m, rośnie przy drodze gruntowej w obrębie Długie II, na gruncie stanowiącym własność skarbu Państwa – Nadleśnictwo Skrwilno, leśnictwo Kłuśno, na działce nr 3206, w oddziale 206d. Drzewo zostało uznane za pomnik przyrody na podstawie Rozporządzenia nr 40/93 Wojewody Toruńskiego z dnia 27 grudnia 1993 r.
4) dąb szypułkowy o obwodzie 334 cm, wysokości 29 m, rośnie przy drodze gruntowej w obrębie Długie II, na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa – Nadleśnictwo Skrwilno, leśnictwo Kłuśno, na działce nr 3206, w oddziale 206d. Drzewo zostało uznane za pomnik przyrody na podstawie Rozporządzenia nr 40/93 Wojewody Toruńskiego z dnia 27 grudnia 1993
5) dąb szypułkowy o obwodzie 308 cm, wysokości 25 m, rośnie przy granicy pole-las w obrębie Długie I, na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa – Nadleśnictwo Skrwilno, leśnictwo Kłuśno, na działce nr 3205/2, w oddziale 205i. Drzewo zostało uznane za pomniki przyrody na podstawie Rozporządzenia nr 40/93 Wojewody Toruńskiego z dnia 27 grudnia 1993 r
6) dąb szypułkowy o obwodzie 340 cm, wysokości 26 m, rośnie przy granicy pole-las w obrębie Długie I, na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa – Nadleśnictwo Skrwilno, leśnictwo Kłuśno, na działce nr 3205/2, w oddziale 205i. Drzewo zostało uznane za pomnik przyrody na podstawie Rozporządzenia nr 40/93 Wojewody Toruńskiego z dnia 27 grudnia 1993 r
7) dąb szypułkowy o obwodzie 286 cm, wysokości 27 m, rośnie przy granicy pole-las w obrębie Długie I, na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa – Nadleśnictwo Skrwilno, leśnictwo Kłuśno, na działce nr 3205/2, w oddziale 205i. Drzewo zostało uznane za pomnik przyrody na podstawie Rozporządzenia nr 40/93 Wojewody Toruńskiego z dnia 27 grudnia 1993 r
 
8) dąb szypułkowy o obwodzie 298 cm, wysokości 23 m, rośnie przy granicy pole-las w obrębie Długie I, na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa – Nadleśnictwo Skrwilno, leśnictwo Kłuśno, na działce nr 3205/2, w oddziale 205i. Drzewo zostało uznane za pomnik przyrody na podstawie Rozporządzenia nr 40/93 Wojewody Toruńskiego z dnia 27 grudnia 1993 r
9) dąb szypułkowy o obwodzie 337 cm, wysokości 26 m, rośnie przy granicy pole-las w obrębie Długie I, na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa – Nadleśnictwo Skrwilno, leśnictwo Kłuśno, na działce nr 3205/2, w oddziale 205i. Drzewo zostało uznane za pomnik przyrody na podstawie Rozporządzenia nr 40/93 Wojewody Toruńskiego z dnia 27 grudnia 1993 r
 
§ 2.

Lokalizację pomników przyrody określa załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3.

W stosunku do pomników przyrody, wskazanych w § 1 niniejszej uchwały, wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) dokonywania  zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
5) zmian sposobu użytkowania ziemi,
6) umieszczania tablic reklamowych.
 
§ 4.

Nadzór nad pomnikami przyrody sprawuje Wójt Gminy Wąpielsk.
 
§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 

Uchwała Nr XV/58/15 (1748kB) pdf
                                                       U z a s a d n i e n i e
 
           Do Urzędu Gminy Wąpielsk, wpłynął wniosek Nadleśnictwa Skrwilno o objęcie ochroną w formie pomników przyrody drzewa z gatunku dąb szypułkowy, w ilości 9 sztuk, rosnących na gruntach stanowiących własność Skarb Państwa – Nadleśnictwo Skrwilno, leśnictwo Kłuśno w obrębie Długie II ( dz. nr 3206 i Długie I dz. nr 3205/2.)
         Zgodnie z treścią art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm. ), pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska , skałki, jary, głazy narzutowe i jaskinie.
       Ustanowienie pomników przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy, po uzgodnieniu z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Wymienione w przedkładanym projekcie  uchwały drzewa spełniają warunki do uznania ich za pomniki przyrody. Stanowią cenny element naturalnej przyrody, posiadają walory przyrodnicze i krajobrazowe.
       W ramach aktualizacji proponuje się ponownie uznać przedmiotowe dęby pomnikami przyrody. Pierwsze drzewo znajduje się poza wykazem, natomiast pozostałe dęby zostały  ustanowione pomnikami przyrody Rozporządzeniem nr 40/93 Wojewody Toruńskiego z dnia 27 grudnia 1993 r.
      Projekt niniejszej uchwały uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (13 października 2015, 12:18:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 431