Uchwała nr XII/54/07Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 5 grudnia 2007w sprawie zatwierdzenia taryf za pobór wody z wodociągu gminnego i odprowadzanie ścieków do kanalizacji gminnej.Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ tj. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian/ oraz art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz. U. z 2001 r Nr 72 poz. 747 z późn. zmian/.

Uchwała nr XII/54/07
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 5 grudnia 2007


w sprawie zatwierdzenia taryf za pobór wody z wodociągu gminnego i odprowadzanie ścieków do kanalizacji gminnej.

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ tj. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian/ oraz art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz. U. z 2001 r Nr 72 poz. 747 z późn. zmian/.Rada Gminy
w Wąpielsku
uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się taryfy niżej wymienionych opłat:

a/ za pobór wody z wodociągu gminnego w wysokości 2,00 zł. z VAT za 1 m 3 wody.

b/ za wprowadzanie ścieków do kanalizacji gminnej w wysokości 2,20 zł z VAT za 1 m3 ścieków.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2008 r.

Uchwała Nr XII/54/07 (24kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (10 grudnia 2007, 14:30:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1911