Uchwała nr XII/48/07Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 5 grudnia 2007w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.Na podst. art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591/1 w związku z art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym /Dz.U. z 2006 r Nr 136 poz. 969/2

Uchwała nr XII/48/07
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 5 grudnia 2007


w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.

Na podst. art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591/1 w związku z art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym /Dz.U. z 2006 r Nr 136 poz. 969/2Rada Gminy w Wąpielsku
uchwala, co następuje:


§ 1. Określa się tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej zwanego dalej „zwolnieniem”

§ 2. Zwolnienie następuje na pisemny wniosek podatnika który powinien zawierać następujące dane:
1) Imię i nazwisko / nazwę podatnika
2) datę zaprzestania produkcji rolnej
3) okres na jaki zamierza zaprzestać produkcji rolnej
4) położenie gruntu rolnego, na którym zaprzestano produkcji rolnej
5) działki, rodzaj i klasę oraz powierzchnię gruntu rolnego

§ 3.1. Zwolnienie od podatku rolnego przysługuje po spełnieniu następujących warunków:
1) faktycznym zaprzestaniu uprawy
2) nie wykorzystywaniu gruntów na cele pastwiskowe
3) nie dokonywanie zbiorów traw i siana z trwałych użytków zielonych
4) utrzymywaniu gruntów w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenieniu się chwastów (pozostawienie w tzw. czarnym ugorze lub dokonywanie oprysków chemicznych)
2. Warunki określone w § 3 pkt. 1 muszą być spełnione łącznie

§ 4. Zwolnienie musi nastąpić w drodze decyzji wydanej przez organ podatkowy , w
sprawie zaniechania poboru podatku.

§ 5. Fakt zaprzestania produkcji rolnej na gruntach określonych we wniosku oraz spełnienie
przez podatnika warunków zwolnienia podlega kontroli, której dokonuje komisja
powołana przez Wójta Gminy Wąpielsk

§ 6. Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia organu podatkowego w terminie 14 dni
o zaistniałych zmianach w przypadku wcześniejszego podjęcia produkcji na wyłączonych
użytkach rolnych

§ 7 W przypadku nie zgłoszenia zagospodarowania gruntu podatnik zostanie obciążony
podatkiem rolnym na podat. art. 6 a ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 2006r Nr. 136 poz. 969 z późn. zmianami)

§ 8 Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy

§ 9 Uchwała wchodzi w życie z dn. 01. stycznia 2008r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Uchwała Nr XII/48/07 (29kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (10 grudnia 2007, 14:16:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2142