Uchwała nr III/9/14Rady Gminy Wąpielskz dnia 30 grudnia 2014w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2014 rok Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594,z późniejszymi zmianami z 2013r.poz. 645, poz.1318, z 2014r.poz.379, poz. 1072) oraz art. 166, 184, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami z 2013r. poz.938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146).

Uchwała nr III/9/14
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 30 grudnia 2014


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2014 rok Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594,z późniejszymi zmianami z 2013r.poz. 645, poz.1318, z 2014r.poz.379, poz. 1072) oraz art. 166, 184, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami z 2013r. poz.938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146).Rada Gminy w Wąpielsku uchwala, co następuje:
 
§1
   W uchwale Rady Gminy Nr XXXIII/149/13 z dnia 20 grudnia  2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013zmienionej:
Uchwałą Nr XXXIV/151/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 24 stycznia 2014 r.
Uchwałą Nr XXXV/156/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 26 lutego 2014 r.
Uchwałą Nr XXXVI/166/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 27 marca 2014 r.
Zarządzeniem Nr 5/14 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 17 kwietnia 2014 r.
Uchwałą Nr XXXVII/172/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zarządzeniem Nr 8/14 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 23 maja 2014 r.
Uchwałą Nr XXXVIII/175/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 maja 2014 r.
Uchwałą Nr XXXIX/179/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zarządzeniem Nr 14/14 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 lipca 2014 r.
Uchwałą Nr XL/184/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 9 września 2014 r.
Zarządzeniem Nr 16/14 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 września 2014 r.
Uchwałą Nr XLI/188/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 października 2014 r.
Zarządzeniem Nr 18/14 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2014 r.
Uchwałą Nr XLII/200/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 14 listopada 2014 r.
Zarządzeniem Nr 21/14 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 listopada 2014 r.
Zarządzeniem Nr 22/14 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 28 listopada 2014 r.
Uchwałą Nr II/8/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 9 grudnia 2014 r.
Zarządzeniem Nr 1/12/14 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 12 grudnia 2014 r.
wprowadza się następujące zmiany:
Zmienia się brzmienie w paragrafach i tak:
  § 1 otrzymał brzmienie:
    Ustala się dochody  w łącznej kwocie          13.803.552  zł
z tego:
a)  bieżące w kwocie             13.298.664 zł
b)  majątkowe w kwocie             504.888 zł
 zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1 .
 
  § 2 otrzymał brzmienie:
       Ustala się wydatki  w łącznej kwocie           13.938.617  zł
z tego:
a)  bieżące w kwocie                12.553.329 zł
b)  majątkowe w kwocie             1.385.288 zł
zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2 .
Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 135.065 zł, pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły kredyty bankowe w kwocie 135.065 zł.

                                                                § 2
Pozostała treść uchwały Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 grudnia 2013r. nie ulega zmianie.

                                                                 § 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

                                                                 § 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uchwała Nr /9/14 (2058kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (8 stycznia 2015, 10:20:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 326