Uchwała nr XXXII/142/13Rady Gminy Wąpielskz dnia 27 listopada 2013w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk w 2014 roku.Na podst. art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz. U.z 2013 r poz.594 i poz.645/ oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym /tj. Dz.U. z 2006 r Nr 136 poz. 969 z późn. zmian/¹ i ar. 5a ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r o izbach rolniczych tj. z 2002 r.Dz.U. Nr 101 poz. 927 z późn. zmian/² i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 r /M.P. z 2013 r poz.814/ po uzyskaniu opinii Izby Rolniczej w Toruniu

Uchwała nr XXXII/142/13
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 27 listopada 2013


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk w 2014 roku.

Na podst. art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz. U.z 2013 r poz.594 i poz.645/ oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym /tj. Dz.U. z 2006 r Nr 136 poz. 969 z późn. zmian/¹ i ar. 5a ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r o izbach rolniczych tj. z 2002 r.Dz.U. Nr 101 poz. 927 z późn. zmian/² i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 r /M.P. z 2013 r poz.814/ po uzyskaniu opinii Izby Rolniczej w ToruniuRada Gminy
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Obniża się  średnią cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów   z kwoty 69,28 zł za 1 dt do kwoty   46,00     zł za 1 dt , która stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk w roku 2014.
 
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXII/92/12 Rady Gminy z dnia 27  listopada 2012 roku
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 roku
 
Przewodniczący
Rady Gminy
Grzesław Listkowski

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (29 listopada 2013, 12:48:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1043