Uchwała nr XXVIII/132/13Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 6 czerwca 2013w sprawie nabycia nieruchomości położonej w m. Radziki Duże na poszerzenie drogi gminnej..Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984, Nr 214,poz. 1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568,z 2004 r Nr102,poz.1055, Nr 116,poz.1203,z 2005 r Nr 172,poz.1441, Nr 175,poz.1457, z 2006 r Nr 17,poz.128,Nr 181,poz. 1337, z 2007 r Nr 48,poz.327, Nr 138,poz.974 i Nr 173,poz.1218 z 2008 r Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,z 2009 r Nr 52,poz.420,Nr 157,poz.1241,Nr 28,poz.142,i 146,Nr 106,poz.675,z2011 r Nr 40,poz.230,Nr 106,poz.675 z 2011 r Nr 21,poz.113, Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777,Nr 149,poz.887, Nr 217,poz.1281,z 2012 r poz.567,z 2013 r poz.153 / oraz art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /tj. z 2010 r Dz.U. Nr 102,poz.651, z 2012 r poz.1429/,

Uchwała nr XXVIII/132/13
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 6 czerwca 2013


w sprawie nabycia nieruchomości położonej w m. Radziki Duże na poszerzenie drogi gminnej..

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984, Nr 214,poz. 1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568,z 2004 r Nr102,poz.1055, Nr 116,poz.1203,z 2005 r Nr 172,poz.1441, Nr 175,poz.1457, z 2006 r Nr 17,poz.128,Nr 181,poz. 1337, z 2007 r Nr 48,poz.327, Nr 138,poz.974 i Nr 173,poz.1218 z 2008 r Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,z 2009 r Nr 52,poz.420,Nr 157,poz.1241,Nr 28,poz.142,i 146,Nr 106,poz.675,z2011 r Nr 40,poz.230,Nr 106,poz.675 z 2011 r Nr 21,poz.113, Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777,Nr 149,poz.887, Nr 217,poz.1281,z 2012 r poz.567,z 2013 r poz.153 / oraz art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /tj. z 2010 r Dz.U. Nr 102,poz.651, z 2012 r poz.1429/,


Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.
 Wyraża się zgodę na nabycie, na rzecz Gminy Wąpielsk nieruchomości położonej w m. Radziki Duże, działka nr 257/15 o pow. 0,0334 ha za kwotę 6.000 zł /słownie sześć tysięcy zł/
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr XXVIII/132/13 (186kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (12 czerwca 2013, 13:18:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 911