Uchwała nr XXVI/122/13Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 26 marca 2013w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 6 r ust. 3 ustawy z dniu 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r, poz. 391 i poz. 951, z 2013 r poz. 21 i poz.228/

Uchwała nr XXVI/122/13
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 26 marca 2013


w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6 r ust. 3 ustawy z dniu 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r, poz. 391 i poz. 951, z 2013 r poz. 21 i poz.228/Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1 . Zmienia się w uchwale Nr XXV/112/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 31 stycznia 2013 r opublikowanej w Dzienniku urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu w dniu 11 lutego 2013 r pod poz.800 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
1. w § 3 ust.1 po wyrazie nieruchomości stawia się dwukropek, a pozostałą treść skreśla się.
2.  § 3 ust.1 pkt 1 otrzymuje nową treść” z obszarów zabudowy jednorodzinnej nie rzadziej niż;
3. w § 4 po znaku § 4 dodaje się ust.1, ust. 1 otrzymuje nr ust.2 w brzmieniu; Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odpady wymienione w § 3 ust.1 pkt 1 lit.d.
4. w § 4 ust. 2 otrzymuje nr ust. 3 w brzmieniu „ Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczać odpady zbierane w sposób selektywny, wymienione w § 3 ust.1 pkt.2 lit.d z wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uchwała nr XXVI/122/13 (277kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (3 kwietnia 2013, 08:37:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2102