Uchwała nr XXV/111/13Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 31 stycznia 2013w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.Na podstawie art. 6 n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. z 2012 r,poz.391 /oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984, Nr 214,poz. 1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568,z 2004 r Nr102,poz.1055, Nr 116,poz.1203,z 2005 r Nr 172,poz.1441, Nr 175,poz.1457, z 2006 r Nr 17,poz.128,Nr 181,poz. 1337, z 2007 r Nr 48,poz.327, Nr 138,poz.974 i Nr 173,poz.1218 z 2008 r Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,z 2009 r Nr 52,poz.420,Nr 157,poz.1241,Nr 28,poz.142,i 146,Nr 106,poz.675, z 2010 r Nr 40,poz.230,Nr 106,poz.675 z 2011 r Nr 21,poz.113, Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.772,Nr 149,poz.887, Nr 217,poz.1281, z 2012 r ,poz.567/

Uchwała nr XXV/111/13
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 31 stycznia 2013


w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Na podstawie art. 6 n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. z 2012 r,poz.391 /oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984, Nr 214,poz. 1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568,z 2004 r Nr102,poz.1055, Nr 116,poz.1203,z 2005 r Nr 172,poz.1441, Nr 175,poz.1457, z 2006 r Nr 17,poz.128,Nr 181,poz. 1337, z 2007 r Nr 48,poz.327, Nr 138,poz.974 i Nr 173,poz.1218 z 2008 r Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,z 2009 r Nr 52,poz.420,Nr 157,poz.1241,Nr 28,poz.142,i 146,Nr 106,poz.675, z 2010 r Nr 40,poz.230,Nr 106,poz.675 z 2011 r Nr 21,poz.113, Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.772,Nr 149,poz.887, Nr 217,poz.1281, z 2012 r ,poz.567/


Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.Deklaracja o której mowa w ust.1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć po raz pierwszy do dnia 31 marca 2013 r w Urzędzie Gminy w Wąpielsku, a każdą następną w terminach określonych w art.6m ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. z 2012 r,poz.391/.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/99/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 14 grudnia 2012 r .
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego .Uzasadnienie; Niniejszy wzór deklaracji wraz z pouczeniem dotyczącym sposobu jej wypełnienia, został określony w celu umożliwienia właścicielom nieruchomości prawidłowego wyliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracja dostarczy też innych informacji w zakresie utrzymania porządku i czystości, wynikających z ustawy z dnia 13.09.1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U.z 2012 r poz.391/.

Uchwała nr XXV/111/13 (317kB) pdf
Załącznik nr 1 - Wzór deklaracji (53kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (6 lutego 2013, 12:09:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1707