Uchwała nr XXIV/105/12Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 28 grudnia 2012w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wapielsk na lata 2011–2026 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Uchwała nr XXIV/105/12
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wapielsk na lata 2011–2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)Rada Gminy postanawia:
§ 1
W uchwale Rady Gminy Nr V/22/11 z dnia 18 lutego 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2011–2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2026 zmienionej:
Uchwałą  Nr XI/51/11 z dnia 27 października 2011 r.
Uchwałą Nr XIII/60/11 z dnia 22 grudnia 2011 r.
Uchwałą Nr XIV/62/12 z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zarządzeniem Nr 2/12 z dnia 16 lutego 2012 r.
Uchwałą Nr XVII/81/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Uchwałą Nr XVIII/84/12 z dnia 26 czerwca 2012 r.
 przyjąć zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
§ 2
Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 2  do Uchwały.
§ 3
Pozostała treść uchwały  Nr V/22/11 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 lutego 2011 r. nie ulega zmianie.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała nr XXIV/105/12 (5751kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (4 stycznia 2013, 11:50:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 851