Uchwała nr XXIII/102/12Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 14 grudnia 2012w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychNa podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r. poz, 391) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U.z 2012 r poz. 299)

Uchwała nr XXIII/102/12
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 14 grudnia 2012


w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r. poz, 391) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U.z 2012 r poz. 299)Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1
 Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wąpielsk powinien spełniać następujące wymagania:
1. zobowiązany jest do posiadania pojazdu lub pojazdów asenizacyjnych:
   1/spełniających standardy techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617);
  2/ zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym;
  3/ oznakowanych w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi, poprzez podanie nazwy przedsiębiorcy, adresu i telefonu kontaktowego;

2. Zobowiązany jest do dysponowania bazą transportową:
  1/ zlokalizowaną na terenie utwardzonym, ogrodzonym, niedostępnym dla osób postronnych;
   2/ zapewniającą codzienne parkowanie i garażowanie pojazdów po zakończonej pracy;
    3/ zapewniającą możliwość dezynfekowania i utrzymywania pojazdów w należytym stanie sanitarno­higienicznym;
   4/ w przypadku braku możliwości wykonania obsługi sanitarnej (mycie i dezynfekcja) pojazdów asenizacyjnych we własnej bazie transportowej, przedsiębiorca powinien dysponować prawem do wykonywania obsługi sanitarnej (mycia i dezynfekcji) pojazdów w miejscu należącym do innego podmiotu gospodarczego.
 
3. Zobowiązany jest do zapewnienia właściwych zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami, a w szczególności do:
 1/ mycia i dezynfekowania pojazdów służących do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zgodnie z wymogami §     10 rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617);
 2/ prowadzenia działalności opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców,
 3/ właściwego opróżniania nieczystości ciekłych ze zbiornika, nie dopuszczając do wypływania zanieczyszczeń na zewnątrz, do powierzchni ziemi i wód gruntowych oraz zabezpieczenia pojazdów przed wydostawaniem się nieczystości podczas transportu;
4. Posiadanie umowy na odbiór nieczystości ciekłych ze stacją zlewną.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi wżycie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
   
Uzasadnienie
Zgodnie z delegacją art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy określa wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Minister Środowiska w dniu 14 marca 2012 r. wydał rozporządzenie w sprawie szczegółowego określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Mając na uwadze ww. rozporządzenie przedmiotowa uchwała określa wymagania w zakresie wyposażenia technicznego pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług i bazy transportowej oraz zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami, a także miejsca przekazywania nieczytości ciekłych.

Uchwała nr XXIII/102/12 (1136kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2012.3750 z dnia 2012-12-21

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (19 grudnia 2012, 09:22:35)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (21 grudnia 2012, 11:34:48)
Zmieniono: publikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1929