Uchwała nr XXIII/97/12Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 14 grudnia 2012w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.Na podstawie art. 6 k ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. z 2012 r,poz.391 /oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984, Nr 214,poz. 1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568,z 2004 r Nr102,poz.1055, Nr 116,poz.1203,z 2005 r Nr 172,poz.1441, Nr 175,poz.1457, z 2006 r Nr 17,poz.128,Nr 181,poz. 1337, z 2007 r Nr 48,poz.327, Nr 138,poz.974 i Nr 173,poz.1218 z 2008 r Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,z 2009 r Nr 52,poz.420,Nr 157,poz.1241,Nr 28,poz.142,i 146,Nr 106,poz.675, z 2010 r Nr 40,poz.230,Nr 106,poz.675 z 2011 r Nr 21,poz.113, Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.772,Nr 149,poz.887, Nr 217,poz.1281, z 2012 r ,poz.567/

Uchwała nr XXIII/97/12
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 14 grudnia 2012


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Na podstawie art. 6 k ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. z 2012 r,poz.391 /oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984, Nr 214,poz. 1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568,z 2004 r Nr102,poz.1055, Nr 116,poz.1203,z 2005 r Nr 172,poz.1441, Nr 175,poz.1457, z 2006 r Nr 17,poz.128,Nr 181,poz. 1337, z 2007 r Nr 48,poz.327, Nr 138,poz.974 i Nr 173,poz.1218 z 2008 r Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,z 2009 r Nr 52,poz.420,Nr 157,poz.1241,Nr 28,poz.142,i 146,Nr 106,poz.675, z 2010 r Nr 40,poz.230,Nr 106,poz.675 z 2011 r Nr 21,poz.113, Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.772,Nr 149,poz.887, Nr 217,poz.1281, z 2012 r ,poz.567/


Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w art.6j ust.1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust.1 w/w ustawy.
2.Ustala się stawkę opłaty o której mowa w ust.1 w wysokości 12 zł miesięcznie od mieszkańca za odpady niesegregowane.
3. Ustala stawkę opłaty o której mowa w ust.1 w wysokości 7 zł miesięcznie od mieszkańca., jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 2.
 Ustala się stawkę dla nieruchomości o której mowa w art. 6c ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

§ 3.
 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik;
a/ o pojemności 60 l - w wysokości 20 zł
b/ o pojemności 120 l – w wysokości 30 zł
c/ o pojemności 240 l – w wysokości 60 zł
d/ o pojemności 1100 l – w wysokości 150 zł
2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik;
a/ o pojemności 60 l – w wysokości 12 zł
b/ o pojemności 120 l – w wysokości 20 zł
c/ o pojemności 240 l – w wysokości 40 zł
d/ o pojemności 1100 l – w wysokości 100 zł

§ 4.
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.
 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 lipca 2013 roku.
Uzasadnienie; Dokonany wybór metody ustalenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących na danej nieruchomości ma na celu powiązanie opłat z wytwarzaniem odpadów komunalnych, ponieważ to mieszkaniec nieruchomości wytwarza odpady. Natomiast różnicowanie opłat za odbiór odpadów niesegregowanych i segregowanych promuje selektywną zbiórkę odpadów dzięki czemu odpady będą mogły podlegać recyklingowi.

Uchwała nr XXIII/97/12 (785kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2012.3745 z dnia 2012-12-21

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (19 grudnia 2012, 09:01:56)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (21 grudnia 2012, 11:28:33)
Zmieniono: publikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2089