Uchwała nr XXII/94/12Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 27 listopada 2012w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2013 rok.Na podst. art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian/1 w związku z art. 4 ust.5 ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym /Dz.U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zmian/2 oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r /M.P. z 2012 r poz. 788/

Uchwała nr XXII/94/12
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 27 listopada 2012


w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2013 rok.

Na podst. art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian/1 w związku z art. 4 ust.5 ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym /Dz.U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zmian/2 oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r /M.P. z 2012 r poz. 788/Rada Gminy
uchwala, co następuje:
 
§1. Ustala się średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS jako podstawa do obliczania podatku leśnego w kwocie 166,00 zł za 1m3.     

§2. Traci moc uchwała Nr XII/55/11 Rady Gminy z dnia 24 listopada 2011 roku

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 roku.

Uchwała nr XXII/94/12 (528kB) pdf


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2012.3385 z dnia 2012-12-07

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (29 listopada 2012, 08:22:16)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (10 grudnia 2012, 08:18:42)
Zmieniono: publikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1476