Uchwała nr XXII/92/12Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 27 listopada 2012w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk w 2013 roku.Na podst. art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian/ 1 oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym /tj. Dz.U. z 2006 r Nr 136 poz. 969 z późn. zmian/2 i ar. 5A ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r o izbach rolniczych tj. z 2002 r.Dz.U. Nr 101 poz. 927 z późn. zmian/³ i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r / M..P. z 2012 r poz.787/ po uzyskaniu opinii Izby Rolniczej w Toruniu

Uchwała nr XXII/92/12
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 27 listopada 2012


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk w 2013 roku.

Na podst. art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian/ 1 oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym /tj. Dz.U. z 2006 r Nr 136 poz. 969 z późn. zmian/2 i ar. 5A ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r o izbach rolniczych tj. z 2002 r.Dz.U. Nr 101 poz. 927 z późn. zmian/³ i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r / M..P. z 2012 r poz.787/ po uzyskaniu opinii Izby Rolniczej w ToruniuRada Gminy
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Obniża się  średnią cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 z kwoty 75,86 zł za 1 dt do kwoty 46,00 zł za 1 dt, która stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk w roku 2013.
 
§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/54/11 Rady Gminy z dnia 24  listopada 2011 roku
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 roku

Uchwała nr XXII/92/12 (578kB) pdf

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2012.3371 z dnia 2012-12-07

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (29 listopada 2012, 08:12:18)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (10 grudnia 2012, 08:20:41)
Zmieniono: publikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1555