Uchwała nr XXI/90/12Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 26 października 2012w sprawie podziału Gminy Wąpielsk na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984, Nr 214,poz. 1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568,z 2004 r Nr102,poz.1055, Nr 116,poz.1203,z 2005 r Nr 172,poz.1441, Nr 175,poz.1457, z 2006 r Nr 17,poz.128,Nr 181,poz. 1337, z 2007 r Nr 48,poz.327, Nr 138,poz.974 i Nr 173,poz.1218 z 2008 r Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,z 2009 r Nr 52,poz.420,Nr 157,poz.1241,Nr 28,poz.142,i 146,Nr 106,poz.675, z 2010 r Nr 40,poz.230,Nr 106,poz.675 z 2011 r Nr 21,poz.113, Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.772,Nr 149,poz.887, Nr 217,poz.1281/, oraz art.417,art.418 § 1 i art.419, ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r Kodeks wyborczy /Dz.U.Nr 21,poz.112 z 2011 r Nr 26,poz.134, Nr 94,poz.550 w związku z art. 13 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy /Dz.U. Nr 21,poz.113 ,Nr 26,poz.134,Nr94,poz.550,Nr102,poz.558,Nr134,poz.777,Nr149,poz.889,Nr147,poz.881,Nr171,poz.1016,Nr 217,poz.1281,z 2012 r Nr 849/ na wniosek Wójta Gminy Wąpielsk

Uchwała nr XXI/90/12
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 26 października 2012


w sprawie podziału Gminy Wąpielsk na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984, Nr 214,poz. 1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568,z 2004 r Nr102,poz.1055, Nr 116,poz.1203,z 2005 r Nr 172,poz.1441, Nr 175,poz.1457, z 2006 r Nr 17,poz.128,Nr 181,poz. 1337, z 2007 r Nr 48,poz.327, Nr 138,poz.974 i Nr 173,poz.1218 z 2008 r Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,z 2009 r Nr 52,poz.420,Nr 157,poz.1241,Nr 28,poz.142,i 146,Nr 106,poz.675, z 2010 r Nr 40,poz.230,Nr 106,poz.675 z 2011 r Nr 21,poz.113, Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.772,Nr 149,poz.887, Nr 217,poz.1281/, oraz art.417,art.418 § 1 i art.419, ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r Kodeks wyborczy /Dz.U.Nr 21,poz.112 z 2011 r Nr 26,poz.134, Nr 94,poz.550 w związku z art. 13 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy /Dz.U. Nr 21,poz.113 ,Nr 26,poz.134,Nr94,poz.550,Nr102,poz.558,Nr134,poz.777,Nr149,poz.889,Nr147,poz.881,Nr171,poz.1016,Nr 217,poz.1281,z 2012 r Nr 849/ na wniosek Wójta Gminy Wąpielsk


Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. Dla wyboru Rady Gminy w Wąpielsku dokonuje się podziału Gminy Wąpielsk na okręgi wyborcze, ustalając ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku.

§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

§ 4. Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze, wyborcom, w liczbie co najmniej 15
przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego we Włocławku w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciaUzasadnienie

Ustawa z dnia 05 stycznia 2011 r Kodeks wyborczy , która weszła w życie z dniem 01 sierpnia 2011 r wprowadziła w art.418 § 1 zasadę, że w okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie nie będącej miastem na prawach powiatu wybiera się jednego radnego. Jest to regulacja odmienna niż obowiązująca dotychczas w ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, która zakładała wybór w okręgu wyborczym od 1 do 5 radnych. Jednocześnie przepis art. 13 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r, Przepisy wprowadzające ustawę – kodeks wyborczy zobowiązuje wszystkie rady gmin do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tzn. do dnia 1 listopada 2012 roku. Ponadto w artykule tym stwierdza się, że przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzający kwartał , w którym rada gminy dokonuje podziału na okręgi wyborcze. Według stanu na dzień 30 września 2012 r liczba mieszkańców Gminy Wąpielsk wynosiła 4271. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym, w gminach do 20.000 mieszkańców w skład rady wchodzą radni w liczbie 15. Z porównania danych o liczbie mieszkańców z art. 17 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że do Rady Gminy w Wąpielsku wybieranych jest 15 radnych, czyli ta sama ilość co według obecnie obowiązującego stanu prawnego. Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt podziału gminy na okręgi wyborcze, opracowany został zgodnie z zasadami tworzenia okręgów wyborczych wynikających z art. 417 – 419 Kodeksu wyborczego, to znaczy; w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady wybierany będzie 1 radny. Proponowany podział na okręgi wyborcze nie narusza generalnej reguły, że o ilość mandatów decyduje liczba mieszkańców przypadająca na 1 mandat ( norma przedstawicielstwa), stanowiąca zasadę równości wyborów, Zapisaną w art.419 § 2 Kodeksu wyborczego normę przedstawicielstwa oblicza się poprzez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych . Wynosi ona 284,73.

Uchwała Nr XXI/90/12 (1865kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2012.2488 z dnia 2012-11-05

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (8 listopada 2012, 14:11:25)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (8 listopada 2012, 14:28:50)
Zmieniono: publikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1158