zamówienie na:

prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Wąpielsk i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.02.2022 r. do 31.01.2025 r.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: FBF.271.1.2022.MGW
wartość: poniżej kwoty 130 000 zł netto
termin składania ofert: 20 stycznia 2022  10:00
wynik postępowania: wynik postępowania w załączniku 
Wynik postępowania. (451kB) pdf
Ogłoszenie (791kB) pdf
Formularz cenowy (35kB) word

Wszyscy wykonawcy
ZAPYTANIE OFERTOWE
na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Wąpielsk i jej jednostek organizacyjnych
w okresie od 01.02.2022 r. do 31.01.2025 r.
 
I.                   Zamawiający
 
Gmina Wąpielsk
87-337 Wąpielsk
NIP:8921482682
Tel. 56 4938321
e-mail: ug@wapielsk.pl
Strona internetowa: www.bip.wapielsk.eu
 
II.                 Przedmiot zamówienia
 
1.      Nazwa zamówienia:
     „Obsługa bankowa budżetu Gminy Wąpielsk i jej jednostek organizacyjnych okresie od 01.02.2022 r. do 31.01.2025 r. ”
 
2.      Opis przedmiotu zamówienia:
      Przedmiotem zamówienia jest:
-        otwarcie i prowadzenie w PLN rachunku bieżącego dla Gminy Wąpielsk jako jednostki samorządu terytorialnego, Urzędu  Gminy Wąpielsk jako jednostki budżetowej  i 6 jednostek organizacyjnych gminy, rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy specjalnych, w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,
-        możliwość  otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych w trakcie    
związania zamówieniem na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
-        lokowanie wolnych środków pieniężnych na rachunkach lokat krótkoterminowych oraz automatycznym zakładaniu lokat over night lub weekendowych na kwotę sald rachunków Zamawiającego,
-        lokowanie środków pieniężnych na innych lokatach krótkoterminowych i długoterminowych dostępnych w ofercie Wykonawcy,
-        realizacja zleceń płatniczych - przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach oraz banku prowadzącym obsługę rachunku, przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej, przy czym zlecenia płatnicze złożone do godziny 14-tej realizowane powinny być w tym samym dniu, zaś przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym,
-        dokonywanie wypłat gotówkowych,
-        przyjmowanie wpłat gotówkowych na prowadzone rachunki,
-        przechowywanie depozytów,
-        wydawanie kart płatniczych,
-        wydawanie blankietów czekowych,
-        obsługa wirtualnych rachunków,
-        udzielanie kredytów w rachunku bieżącym na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy         z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
-        wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzoru podpisów.
-        możliwość przeglądania historii operacji na rachunkach Zamawiającego,
-        umożliwienie użytkownikom dysponowania podpisem elektronicznym,
-        wykonawca zobowiązany jest zapewnić użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali – zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie (w trakcie trwania umowy) w zależności od potrzeb     i wymagań wynikających z funkcjonowania Gminy Wąpielsk.                     W przypadku awarii uniemożliwiającej wysyłanie przelewów w formie elektronicznej, Wykonawca umożliwi bezpłatnie wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
-        obligatoryjnie jest, aby Wykonawca posiadał w granicach administracyjnych Gminy Wąpielsk oddział, filię lub punkt bankowy. 
 
3.      Zamówieniem niniejszym objęte winny być następujące jednostki organizacyjne Gminy Wąpielsk:
1)      Gmina Wąpielsk jako jednostka samorządu terytorialnego,
2)      Urząd Gminy Wąpielsk,
3)      Szkoła Podstawowa w Wąpielsku,
4)      Szkoła Podstawowa w Długiem,
5)      Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym,
6)      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radzikach Dużych
7)      Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku
8)      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku
 
4.      Zamawiający stawia następujące wymagania dotyczące realizacji przedmiotu:
 
-        wykonawca zapewnia kompleksową obsługę zamawiającego,
-        naliczenie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co najmniej raz w kwartale,
-        wydawania opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych oraz zmiana karty wzorów podpisów bez prowizji i opłat,
-        przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych Zamawiającego  od osób trzecich na rachunki zamawiającego bez prowizji i opłat,
-        bez prowizji i opłat od wypłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego ze wszystkich rachunków Zamawiającego,
-        bez prowizji i opłat od przelewów dokonywanych przez Zamawiającego wewnątrz banku pomiędzy rachunkami Gminy i jej jednostkami organizacyjnymi,
-        z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy zostaną zawarte odrębne umowy bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego, wg jednolitego wzoru ustalonego z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki. Zamawiający wymaga aby bank stosował warunki podane w ofercie, dotyczące opłat i oprocentowania środków w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby tych podmiotów wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku powołania nowych podmiotów ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach nie gorszych niż w ofercie wykonawcy.
-        Wykonawca nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Wąpielsk i jej jednostek organizacyjnych żadnych innych opłat niż określone w opisie przedmiotu zamówienia.
-        w razie zapłaty odsetek przez zamawiającego z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego należnego wierzycielom z winy wykonawcy, wykonawca zobowiązuje się do pokrycia powstałej szkody,
-        Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie operacji niezgodnych z dyspozycją zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych,
-        Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania środków w innych bankach.
 
III. Informacje dodatkowe
 
1. Plan dochodów budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2021 –26 044 846,97 zł
2. Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2021– 23 523 819,19 zł
3. Ilość rachunków bankowych –80
4. Ilość przelewów wychodzących w miesiącu (średnia za rok 2021) – 1758 sztuk
5. Ilość przelewów przychodzących w miesiącu (średnia za rok 2021) -  1752 sztuk
 
IV.   Termin wykonania zamówienia:
 
Termin wykonania zamówienia od 01.02.2022 r. do 31.01.2025 r.
 
V. Informacje o procedurze zapytania ofertowego
 
W prowadzonym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1)      Spełniają wymagania zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.
z 2020 r. poz.1876 z późn. zm.),
2)      Wykażą się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z przedmiotem niniejszego zamówienia.
 
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
 
1)      Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy prze upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy-Prawo zamówień publicznych,
2)      Aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
3)      Zezwolenie na wykonywanie czynności bankowych o których mowa w ustawie – Prawo bankowe,
4)      Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
5)      Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia oraz zobowiązanie Wykonawcy do kontynuowania w/w ubezpieczenia do końca obowiązywania umowy, w przypadku gdy posiadane ubezpieczenie nie obejmuje całego okresu umowy.
6)      Oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu kompleksowej  obsługi Zamawiającego w siedzibie oddziału, placówki, filii lub punkcie kasowym założonym na terenie Gminy Wąpielsk, bądź  oświadczenie z proponowanym rozwiązaniem zastępczym.
 
Dokumenty, o których mowa, mogą być złożone w formie oryginałów lub  kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.
 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
 
1.    Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
Stanowisko: Skarbnik Gminy Wąpielsk
Imię i nazwisko: Monika Gazda-Wiśniewska
Tel. 564938321
 
VIII. Przygotowanie oferty oraz termin i miejsce składania ofert.
 
1.      Ofertę na załączonym Formularzu ofertowym należy złożyć w siedzibie Gminy Wąpielsk w terminie do dnia 20.01.2022 do godz. 10.00 w formie pisemnej osobiście lub listownie w zaklejonych kopertach z napisem „Obsługa bankowa Gminy Wąpielsk”.
2.      Oferty, które wpłyną do zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
3.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.01.2022. o godz. 10.30  w siedzibie Zamawiającego.
 
IX Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
 
1.      Kryteria oceny ofert -Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczególnego rozpatrywania, jeżeli:
- oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym,
- oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
- Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2.    Kryteria oceny ofert – podstawową zasadę oceny ofert stanowią obliczenia matematyczne, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3.    Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustalonej punktacji.
Punktacja: 0 – 100 (100%=100 pkt).
4.    Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli:
 
Nazwa kryterium waga Cena prowadzenia bieżącej obsługi bankowej – zgodnie z załącznikiem nr 2 Formularz cenowy 80 pkt Oprocentowanie środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych 20 pkt Razem: 100 pkt
 
 
5.             Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, spełniającym kryteria, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
 
Nazwa kryterium Wzór Sposób oceny Cena prowadzenie bieżącej obsługi bankowej – zgodnie z zał. Nr 2 Formularz cenowy Cena najniższa oferty/cena badanej oferty x 80 pkt= liczba pkt 0 – 80 pkt Oprocentowanie środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych Oprocentowanie w badanej ofercie/oferta z najwyższym oprocentowaniem x 20 pkt = liczba pkt 0 – 20 pkt Razem   0 – 100 pkt
 
 
6.                  Wynik – oferta, która uzyskała maksymalną liczbę punktów przyznanych w oparciu o  
            ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 
            sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów (z dokładnością do drugiego miejsca 
            po przecinku). Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta 
            uzyska najwyższą ilość punktów.
 
X. Opis obliczenia ceny.
 
Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia. Cena obejmuje koszty za cały okres prowadzenia obsługi bankowej tj. od 01.02.2022 r. do 31.01.2025 r.
Cenę za wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu cenowym załącznik nr 2, a całego przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu ofertowym załącznik nr 1.

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (14 stycznia 2022, 13:30:38)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (24 stycznia 2022, 11:43:34)
Zmieniono: Wynik postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 236