Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2017
Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (144)  |  Przetargi unieważnione (31)

zamówienie na:

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Wąpielsk i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 28 listopada 2017 roku do 27 listopada 2020 roku

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI.271.13.2017
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 16 listopada 2017  12:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. Ogłoszenie nr 613092-N-2017 z dnia 2017-11-08 r.


Gmina Wąpielsk: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Wąpielsk i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 28 listopada 2017 roku do 27 listopada 2020 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąpielsk, krajowy numer identyfikacyjny 871118939, ul. Wąpielsk  20 , 87-337   Wąpielsk, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 4938321, e-mail m.rempuszewski@wapielsk.pl, faks 56 4938322.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.wapielsk.eu
Adres profilu nabywcy:


Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.wapielsk.eu I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie

www.bip.wapielsk.eu
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie
www.bip.wapielsk.eu
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Wąpielsk i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 28 listopada 2017 roku do 27 listopada 2020 roku
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia:


Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
część I – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej, nnw osób skierowanych do robót publicznych, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, wolontariuszy praktykantów, stażystów Gminy Wąpielsk i jej jednostek organizacyjnych część II – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej Gminy Wąpielsk. część III – ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NNW, Gminy Wąpielsk.

II.5) Główny kod CPV: 66500000-5
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:


lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia36
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, wydanego przez właściwy organ nadzoru bądź – w przypadku rozpoczęcia działalności przed 28 sierpnia 1990 r. – zaświadczenia, wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, bądź innego dokumentu właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim UE, w którym zakłada ten ma siedzibę, potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, 2) Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium RP zamiast dokumentów, o których mowa w III.4 ppt1) składa dokument, lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:


Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:


Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenieCena / Koszt60,00Fakultatywne warunki ubezpieczenia40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:


Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:


IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Część 1 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach: a. w razie dokonywania przez Zamawiającego inwestycji w majątek trwały, wzrostu jego wartości lub zbywania takiego majątku, a także rozliczania klauzuli automatycznego pokrycia; b. w razie konieczności zwiększenia aktualnych sum gwarancyjnych lub uzupełnienia limitów; c. w przypadku zmian organizacyjnych (w tym przekształceń i likwidacji) mogących wystąpić u Zamawiającego, w tym zmianie zakresu wykonywanej działalności w szczególności miejsca jej wykonywania; d. w przypadku korzystnych dla Zamawiającego zmian Ogólnych Warunków Ubezpieczenia; e. w przypadku zmian przepisów prawnych wpływających na zakres ubezpieczenia; f. w przypadku zmiany zakresu ubezpieczenia przewidzianych w klauzulach zawartych w SIWZ, bądź w opisie przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ.
2. Zmiana umowy może polegać w szczególności na: a. zmianie wielkości sum ubezpieczenia w związku z: nabywaniem/ zbywaniem/ likwidacją środków trwałych, modernizacją/ ulepszeniem środków trwałych, oddaniem do użytku nowych inwestycji, umowami cywilno- prawnymi nakładającymi na Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia; b. zmianie wysokości sum ubezpieczenia/sum gwarancyjnych wraz z weryfikacją stawek i składek ubezpieczenia będące ich konsekwencją; c. zmianie zakresu ubezpieczenia w związku z: zmianą zakresu wykonywanej działalności, ujawnieniem się nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego w SIWZ lub wynikającego z konieczności dostosowania do wymogów instytucji finansujących; d. zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej na skutek rozszerzenia lub ograniczenia zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania ryzyka ubezpieczeniowego nieprzewidzianego w OPZ lub wynikającego z konieczności dostosowania do wymogów instytucji finansujących; e. zmiany przewidziane w klauzulach zawartych w SIWZ, bądź w opisie przedmiotu zamówienia określone w SIWZ; f. wydłużeniu/ skróceniu okresu ochrony ubezpieczeniowej oraz wyrównaniu terminów ubezpieczenia; g. zmiany zakresu działalności Zamawiającego; h. w przypadku aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę w szczególności nazwy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy lub zmianę nr konta bankowego na które mają być dokonywane płatności. i. przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy; j. w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy m.in. zakresu ubezpieczenia, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy; k. dopuszcza się zmiany umowy dotyczące poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, niepowodujące zmiany celu i istoty umowy, przy czym wymaga to zgody obu Stron umowy; l. jeżeli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy, niepowodujących zmiany celu istoty umowy, dopuszcza się zmiany umowy w tym zakresie, przy czym wymaga to zgody obu Stron umowy, m. na zmianie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy i ceny jednostkowej (rozumianej jako składka za 12 miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej), o której mowa w formularzu cenowym, o poniesione przez Wykonawcę koszty: a) na zmianie wynagrodzenia w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w umowie procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto niefakturowanej części wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana (zwiększona lub zmniejszona). W celu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w lit. 13) powyżej każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony z wnioskiem w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia od daty jego zmiany stawki podatku VAT. Do wniosku należy dołączyć szczegółowy opis i wyliczenie wpływu zmian na wynagrodzenie Wykonawcy (cenę jednostkową rozumianą jako składka za 12 miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy) wraz ze wskazaniem terminu ich zaistnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień odnośnie wyliczonych kosztów oraz weryfikacji wyliczeń dokonanych przez Wykonawcę we własnym zakresie.
Część 2 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach: a. w razie powstania nowych jednostek OSP, MDP; b. w razie zmianie ilości osób podlegających ubezpieczeniu; c. w razie konieczności zwiększenia aktualnych sum ubezpieczenia lub uzupełnienia limitów; d. w przypadku zmian organizacyjnych (w tym przekształceń i likwidacji) mogących wystąpić u Zamawiającego, w tym zmianie zakresu wykonywanej działalności w szczególności miejsca jej wykonywania; e. w przypadku korzystnych dla Zamawiającego zmian Ogólnych Warunków Ubezpieczenia; f. w przypadku zmian przepisów prawnych wpływających na zakres ubezpieczenia; g. w przypadku zmiany zakresu ubezpieczenia przewidzianych w klauzulach zawartych w SIWZ, bądź w opisie przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ.
2. Zmiana umowy może polegać w szczególności na: a. zmianie wysokości sum ubezpieczenia wraz z weryfikacją stawek i składek ubezpieczenia będące ich konsekwencją; b. zmianie ilości osób oraz jednostek podlegających ubezpieczeniu wraz z weryfikacją stawek i składek ubezpieczenia będące ich konsekwencją; c. zmianie zakresu ubezpieczenia w związku z: zmianą zakresu wykonywanej działalności, ujawnieniem się nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego w SIWZ lub wynikającego z konieczności dostosowania do wymogów instytucji finansujących; d. zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej na skutek rozszerzenia lub ograniczenia zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania ryzyka ubezpieczeniowego nieprzewidzianego w OPZ lub wynikającego z konieczności dostosowania do wymogów instytucji finansujących; e. zmiany przewidziane w klauzulach zawartych w SIWZ, bądź w opisie przedmiotu zamówienia określone w SIWZ; f. wydłużeniu/ skróceniu okresu ochrony ubezpieczeniowej oraz wyrównaniu terminów ubezpieczenia; g. zmiany zakresu działalności Zamawiającego; h. w przypadku aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę w szczególności nazwy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy lub zmianę nr konta bankowego na które mają być dokonywane płatności. i. przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy; j. w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy m.in. zakresu ubezpieczenia, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy; k. dopuszcza się zmiany umowy dotyczące poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, niepowodujące zmiany celu i istoty umowy, przy czym wymaga to zgody obu Stron umowy; l. jeżeli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy, niepowodujących zmiany celu istoty umowy, dopuszcza się zmiany umowy w tym zakresie, przy czym wymaga to zgody obu Stron umowy, m. na zmianie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy i ceny jednostkowej (rozumianej jako składka za 12 miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej), o której mowa w formularzu cenowym, o poniesione przez Wykonawcę koszty: • na zmianie wynagrodzenia w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w umowie procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto niefakturowanej części wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana (zwiększona lub zmniejszona). W celu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w lit. 13) powyżej każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony z wnioskiem w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia od daty jego zmiany stawki podatku VAT. Do wniosku należy dołączyć szczegółowy opis i wyliczenie wpływu zmian na wynagrodzenie Wykonawcy (cenę jednostkową rozumianą jako składka za 12 miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy) wraz ze wskazaniem terminu ich zaistnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień odnośnie wyliczonych kosztów oraz weryfikacji wyliczeń dokonanych przez Wykonawcę we własnym zakresie.
Część 3 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach:
1) zmianie wielkości sum ubezpieczenia w związku z: nabywaniem/ zbywaniem/ likwidacją środków trwałych, modernizacją/ ulepszeniem środków trwałych, umowami cywilno- prawnymi nakładającymi na Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia; 2) zmianie wysokości sum ubezpieczenia/sum gwarancyjnych wraz z weryfikacją stawek i składek ubezpieczenia będące ich konsekwencją; 3) zmianie zakresu ubezpieczenia w związku z: zmianą zakresu wykonywanej działalności, ujawnieniem się nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego w SIWZ lub wynikającego z konieczności dostosowania do wymogów instytucji finansujących; 4) zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej na skutek rozszerzenia lub ograniczenia zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania ryzyka ubezpieczeniowego nieprzewidzianego w OPZ lub wynikającego z konieczności dostosowania do wymogów instytucji finansujących; 5) zmiany przewidziane w klauzulach zawartych w SIWZ, bądź w opisie przedmiotu zamówienia określone w SIWZ; 6) wydłużeniu/ skróceniu okresu ochrony ubezpieczeniowej oraz wyrównaniu terminów ubezpieczenia; 7) zmiany zakresu działalności Zamawiającego; 8) w przypadku aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę w szczególności nazwy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy lub zmianę nr konta bankowego na które mają być dokonywane płatności. 9) przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy; 10) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy m.in. zakresu ubezpieczenia, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy; 11) dopuszcza się zmiany umowy dotyczące poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, niepowodujące zmiany celu i istoty umowy, przy czym wymaga to zgody obu Stron umowy; 12) jeżeli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy, niepowodujących zmiany celu istoty umowy, dopuszcza się zmiany umowy w tym zakresie, przy czym wymaga to zgody obu Stron umowy, 13) na zmianie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy i ceny jednostkowej (rozumianej jako składka za 12 miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej), o której mowa w formularzu cenowym, o poniesione przez Wykonawcę koszty: a) na zmianie wynagrodzenia w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w umowie procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto niefakturowanej części wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana (zwiększona lub zmniejszona). W celu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w lit. 13) powyżej każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony z wnioskiem w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia od daty jego zmiany stawki podatku VAT. Do wniosku należy dołączyć szczegółowy opis i wyliczenie wpływu zmian na wynagrodzenie Wykonawcy (cenę jednostkową rozumianą jako składka za 12 miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy) wraz ze wskazaniem terminu ich zaistnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień odnośnie wyliczonych kosztów oraz weryfikacji wyliczeń dokonanych przez Wykonawcę we własnym zakresie.IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-16, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:


Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1Nazwa: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Wąpielsk i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 28 listopada 2017 roku do 27 listopada 2020 roku - cz. 11) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej, nnw osób skierowanych do robót publicznych, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, wolontariuszy praktykantów, stażystów Gminy Wąpielsk i jej jednostek organizacyjnych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66500000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenieCena / Koszt60,00Fakultatywne warynki ubezpieczenia40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Wąpielsk i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 28 listopada 2017 roku do 27 listopada 2020 roku - cz. 21) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej Gminy Wąpielsk.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66500000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenieCena / Koszt60,00Fakultatywne warynki ubezpieczenia40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Wąpielsk i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 28 listopada 2017 roku do 27 listopada 2020 roku - cz. 31) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NNW, Gminy Wąpielsk
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66500000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenieCena / Koszt60,00Fakultatywne warynki ubezpieczenia40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Wynik postępowania (1662kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert (12kB) excel
Ogłoszenie (1919kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (298kB) word


Wąpielsk, dn. 14.11.2017 r.
 
Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
Gminy Wąpielsk i jej jednostek organizacyjnych ”
 
 
ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI
 
Gmina Wąpielsk działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do  specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi.
 
Ponadto wszędzie, gdzie jest zapis typu „JEST:” Zamawiający Gmina Wąpielsk działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.) modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Pytanie nr 1
Prosimy o przesuniecie terminu składania ofert na dzień 21.11.2017r.
Odpowiedź na pytanie 1:
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie dokonuje zmiany terminu składnia ofert na 20.11.2017 r. godz. 12:00.
 
UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK ORAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
 
Pytanie nr 2
Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.  W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wyraźnie, wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszym Programie.
Odpowiedź na pytanie 2:
Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wyraźnie, wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszym Programie.
 
Pytanie nr 3
W kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk: „Zakres ubezpieczenia pełny, oparty o zakres all risk, obejmujący co najmniej szkody powstałe w wyniku następujących ryzyk…” wnosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego, czy było jego intencją objęcie zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. Niniejsze zapisy niestety powodują wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość złożenia oferty. Stąd nasza prośba o odpowiednie potwierdzenie intencji Zamawiającego oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”
Odpowiedź na pytanie 3:
Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 1 określił, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie OWU Wykonawcy. Zamawiający oczekuje ochrony ubezpieczeniowej opartej  na systemie all risk określając minimalny przy tym zakres ubezpieczenia który nie może zostać wyłączony w OWU Wykonawcy. Zamawiający w zakresie podstawowym nie precyzuje akceptowalnych wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej. Przedmiotowe wyłączenia wynikać będą z OWU Wykonawcy.
 
Pytanie nr 4
W kontekście zapisu w zakresie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: „Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej wszystkie szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia…” wnosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego, czy było jego intencją objęcie zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. Niniejsze zapisy niestety powodują wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość złożenia oferty. Stąd nasza prośba o odpowiednie potwierdzenie intencji Zamawiającego oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”
Odpowiedź na pytanie 4:
Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 1 określił, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie OWU Wykonawcy. Zamawiający oczekuje ochrony ubezpieczeniowej opartej  na systemie all risk określając minimalny zakres ubezpieczenia których nie może zostać wyłączony w OWU Wykonawcy. Zamawiający w zakresie podstawowym nie precyzuje akceptowalnych wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej. Przedmiotowe wyłączenia wynikać będą z OWU Wykonawcy.
 
Pytanie nr 5
W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:
a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w Programie? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie istotnych różnic
b) czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie 3 ostatnich lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach?
c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.
d) Prosimy o informację, czy podana w Programie wartość odszkodowań uwzględnia wysokość franszyz / udziałów własnych mających zastosowanie do dotychczasowych umów. W przeciwnym wypadku prosimy o podanie wysokości tych franszyz i/lub udziałów własnych
Odpowiedź na pytanie 5:
Zamawiający informuje:
a.       w okresie ostatnich trzech lat ubezpieczał mienie w systemie ryzyk nazwanych. Obecny program ubezpieczenia który zacznie funkcjonować od 28.11.2017 r, oparty jest na bazie wszystkich ryzyk.
b.       podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje oraz wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie 3 ostatnich lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach
c.        w okresie ostatnich trzech lat ubezpieczał mienie w systemie ryzyk nazwanych. Obecny program ubezpieczenia który zacznie funkcjonować od 28.11.2017 r. oparty jest na bazie wszystkich ryzyk.
d.       franszyzy i udziały własne w aktualnie obowiązującym programie ubezpieczenia są zniesione.
 
Pytanie nr 6
Klauzula rezygnacji regresu - prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie ma zastosowania, jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w  rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.
Odpowiedź na pytanie 6:
Zamawiający potwierdza, że klauzula nie ma zastosowania, jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w  rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.
 
Pytanie nr 7
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe  zastosowane w miejscach ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.
Odpowiedź na pytanie 7:
Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe posiadają aktualne przeglądy i badania.
 
Pytanie nr 8
Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.
Odpowiedź na pytanie 8:
Zamawiający informuje o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego zamówienia to m.in.:
·         Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym wraz z montażem instalacji C. O. oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku gospodarczego na kotłownie C. O.  i skład opału, a także budowa ciepłociągu i przyłączy wód. – kan. do budynku kotłowni wraz z budową zbiornika wybieralnego.,
·         Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wąpielsku.
·         Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąpielsku wraz niezbędną przebudową infrastruktury technicznej.
·         Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Wąpielsku wraz ze zmianą konstrukcji i pokrycia dachu,
·         Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa Budynku Świetlicy Wiejskiej w Półwiesku Małym oraz zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia świetlicy, a także budowa zbiornika wybieralnego.
·         Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wąpielsku nr 98
·         Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych, Szkoły Podstawowej w Długiem i Gimnazjum w Radzikach Dużych
·         Montaż instalacji solarnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na budynku Urzędu Gminy Wąpielsk.
 
Pytanie nr 9
Klauzula kosztów dodatkowych - prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone są koszty usunięcia zanieczyszczeń gleby i wody oraz koszty ich rekultywacji lub wymiany.
Odpowiedź na pytanie 9:
Zamawiający potwierdza, że z zakresu ochrony wyłączone są koszty usunięcia zanieczyszczeń gleby i wody oraz koszty ich rekultywacji lub wymiany.
 
Pytanie nr 10
Klauzula kosztów dodatkowych –pr osimy o potwierdzenie, że zapis „nie mniej niż                              1 000 000zł” oznacza, iż koszty są ograniczone do limitu 1 000 000 PLN chyba, że OWU Wykonawcy wskazują wyższy limit
Odpowiedź na pytanie 10:
Zamawiający potwierdza, że zapis „nie mniej niż 1 000 000zł” oznacza, iż koszty są ograniczone do limitu 1 000 000 PLN chyba, że OWU Wykonawcy wskazują wyższy limit.
 
Pytanie nr 11
W zakresie ubezpieczenia ryzyka terroryzmu prosimy o ustanowienie wspólnego limitu w wysokości 500 000 zł dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego oraz potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody:
1.1.   powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych
1.2.   wynikające bezpośrednio lub pośrednio z  wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego
1.3.   spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych
1.4.   powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów
1.5.   powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni
1.6.   spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terrorystycznych, chyba że, zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z UNIQA, zanim środki te zostały podjęte
Odpowiedź na pytanie 11:
Zamawiający akceptuje ustanowienie wspólnego limitu dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego. Zamawiający wyjaśnia, iż kwestiach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU Wykonawcy. W definicji aktów terroryzmu Zamawiający nie precyzował akceptowalnych wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy. W związku z powyższym w tym przypadku będą miały zastosowanie zapisy OWU.
 
Pytanie nr 12
Prosimy o informację, czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizację zagrożone powodzią? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie lokalizacji zagrożonych powodzią i/lub takich w których w okresie ostatnich 20 lat miały miejsce powódź lub lokalne podtopienia.
Odpowiedź na pytanie 12:
Zamawiający informuje, że wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia nie ma lokalizacji zagrożonych powodzią.
 
Pytanie nr 13
Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenie mienie wyłączone z eksploatacji/użytkowania, w tym mienie remontowane oraz udzielenie informacji, czy Zamawiający planuje remonty na które w świetle przepisów prawa wymagane będzie pozwolenie  na budowę.
Odpowiedź na pytanie 13:
Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji/użytkowania. Zamawiający informuje, że planowane remonty mienia nie będą  powodować wyłączenia mienia z eksploatacji. Na niektóre planowane remonty wymagane są pozwolenia na budowę, które posiadamy.
 
Pytanie nr 14
Mienie wyłączone z eksploatacji / użytkowania - prosimy o podanie sposobu zabezpieczenia mienia podczas wyłączenia, maksymalnego czasu wyłączenia z eksploatacji/użytkowania oraz czy planowane jest takowe wyłączenie;
Odpowiedź na pytanie 14:
Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji/ użytkowania.
 
Pytanie nr 15
Odpowiedzialność za szkody, w tym szczególnie zalaniowe w mieniu zainstalowanym bądź składowanym bezpośrednio na podłodze – prosimy o doprecyzowanie o ile takie zainstalowanie lub składowanie wynika ze specyfiki mienia.
Odpowiedź na pytanie 15:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SIWZ.
JEST                                        
Załącznik 5a. punkt 2 Odpowiedzialność za szkody, w tym szczególnie zalaniowe w mieniu zainstalowanym bądź składowanym bezpośrednio na podłodze o ile takie zainstalowanie lub składowanie wynika ze specyfiki mienia.
 
Pytanie nr 16
Akceptacja posiadanych we wszystkich lokalizacjach zabezpieczeń przeciwpożarowych  - prosimy o potwierdzenie,  że zabezpieczenia spełniają wymagania przepisów prawa oraz posiadają aktualne przeglądy;
Odpowiedź na pytanie 16:
Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia spełniają wymagania przepisów prawa oraz posiadają aktualne przeglądy.
 
Pytanie nr 17
Prosimy o potwierdzenie, że ryzykiem kradzieży zwykłej nie są objęte gotówka i inne walory pieniężne, oraz dodanie zapisu, iż każdorazowo w przypadku kradzieży Zamawiający musi zawiadomić o tym fakcie Policję. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie kradzieży zwykłej nie ma zastosowania przy uzupełnianiu braków magazynowych, inwentaryzacyjnych, sprzeniewierzeniu mienia.
Odpowiedź na pytanie 17:
Zamawiający potwierdza, że ryzykiem kradzieży zwykłej nie są objęta gotówka i inne walory pieniężne Zamawiający potwierdza również, że ubezpieczenie kradzieży zwykłej nie ma zastosowania przy uzupełnianiu braków magazynowych, inwentaryzacyjnych, sprzeniewierzeniu mienia. Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo w przypadku kradzieży zawiadomić o tym fakcie Policję.
 
Pytanie nr 18
Prosimy o potwierdzenie, że wartości pieniężne są przechowywane  z uwzględnieniem zasad i warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 166, poz. 1128 z późniejszymi zmianami)
Odpowiedź na pytanie 18:
Zamawiający potwierdza, że wartości pieniężne są przechowywane z uwzględnieniem wskazanych zasad i warunków.
 
Pytanie nr 19
Prosimy o potwierdzenie, że ilekroć w SIWZ mowa jest o limicie odszkodowawczym, to  o ile nie zaznaczono inaczej, limit określony jest na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź na pytanie 19:
Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami SIWZ wszystkie limity odszkodowawcze określone są na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
 
Pytanie nr 20
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku mienia ubezpieczonego w systemie „na pierwsze ryzyko” będzie miała zastosowanie konsumpcja sumy ubezpieczenia po szkodzie.
Odpowiedź na pytanie 20:
Zamawiający potwierdza, że w przypadku mienia ubezpieczonego w systemie „na pierwsze ryzyko” będzie miała zastosowanie konsumpcja sumy ubezpieczenia po szkodzie.
 
Pytanie nr 21
Prosimy o dodanie w definicji katastrofy budowlanej wyłączenia, iż pokrycie ubezpieczeniowe nie obejmuje budynków przeznaczonych do rozbiórki.
Odpowiedź na pytanie 21:
Zamawiający akceptuje aby w definicji katastrofy budowlanej wyłączyć budynki przeznaczone do rozbiórki.
BYŁO
Załącznik 5a – 7.15 Katastrofa budowlana
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Klauzula nie obejmuje ochroną budynków przed datą końcowego odbioru, tymczasowo oddanych do użytkowania.
Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 1 000 000 zł 
JEST
Załącznik 5a – 7.15 Katastrofa budowlana
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Klauzula nie obejmuje ochroną budynków przed datą końcowego odbioru, tymczasowo oddanych do użytkowania, przeznaczonych do rozbiórki.
Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 1 000 000 zł 
 
Pytanie nr 22
W celu oceny ekspozycji na ryzyko prosimy o określenie łącznej wartości mienia, które ma być ubezpieczone w systemie na pierwsze ryzyko typu: „chodniki, drogi, deptaki, ścieżki rowerowe, parkingi…..i inne pod warunkiem, że nie zostały ubezpieczone w systemie na sumy stałe”
Odpowiedź na pytanie 22:
Zamawiający informuje, że łączna wartość w/w mienia wynosi 5.558.363,69.
 
Pytanie nr 23
W celu oceny ekspozycji na ryzyko prosimy o określenie łącznej wartości mienia, które ma być ubezpieczone w systemie na pierwsze ryzyko typu wyposażenie ratownicze jednostek OSP
Odpowiedź na pytanie 23:
Zamawiający informuje, że wyposażenie ratownicze jednostek OSP to:
Zestaw ratownictwa medycznego Radziki Duże 6 313,00 zł Zestaw ratownictwa chemicznego 28 600,03 zł Pompa szlamowa 6 099,00 zł suma 41 012,03 zł
 
Pytanie nr 24
Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie kradzieży zwykłej nie ma zastosowania przy uzupełnianiu braków magazynowych, inwentaryzacyjnych, sprzeniewierzeniu mienia oraz wyłączenie z zakresu ubezpieczenia drzew, drzewek, krzewów, roślin ozdobnych nawet jeśli |Ubezpieczony może udokumentować ich posiadanie.
Odpowiedź na pytanie 24:
Zamawiający potwierdza, że ryzykiem kradzieży zwykłej nie są objęta gotówka i inne walory pieniężne Zamawiający potwierdza również, że ubezpieczenie kradzieży zwykłej nie ma zastosowania przy uzupełnianiu braków magazynowych, inwentaryzacyjnych, sprzeniewierzeniu mienia. Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo w przypadku kradzieży zawiadomić o tym fakcie Policję.
 
Pytanie nr 25
Prosimy o potwierdzenie, iż zakresem ubezpieczenia nie są obje te zwierzęta i rośliny.
Odpowiedź na pytanie 25:
Zamawiający potwierdza, iż zakresem ubezpieczenia nie są objęte zwierzęta oraz rośliny.
 
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Pytanie nr 26
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
Odpowiedź na pytanie 26:
Zamawiający potwierdza, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
 
Pytanie nr 27
Prosimy o podanie przyczyn powstania szkód z ubezpieczenia OC oraz jakie działania Zamawiający podjął, aby uniknąć ich powtórzenia się w przyszłości.
Odpowiedź na pytanie 27:
Ofertę prosimy przygotować na podstawie danych i informacji umieszczonych w SIWZ.
 
Pytanie nr 28
Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia jednostki.
Odpowiedź na pytanie 28:
Zmawiający potwierdza, że podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia jednostki.
 
Pytanie nr 29
Prosimy o potwierdzenie, że zakres udzielanej ochrony nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych, (nie dotyczy drobnych usług jak zmiana opatrunku, szczepienie itp.)
Odpowiedź na pytanie 29:
Zamawiający potwierdza powyższe.
 
Pytanie nr 30
Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe w rzeczach należących do pracowników ubezpieczonego lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność, w tym szkody w pojazdach należących do tych osób nie będzie obejmować kradzieży pojazdu i mienia.
Odpowiedź na pytanie 30:
Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe w rzeczach należących do pracowników ubezpieczonego lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność, w tym szkody w pojazdach należących do tych osób nie będzie obejmować kradzieży pojazdu i mienia.
 
Pytanie nr 31
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC szkód wynikających z błędów podczas i w związku  z przetwarzaniem danych osobowych, w tym polegających na naruszeniu dóbr osobistych i/lub wynikających z naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
Odpowiedź na pytanie 31:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
 
Pytanie nr 32
W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe w związku z organizacją imprez prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze lub inne, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.
Odpowiedź na pytanie 32:
Zamawiający potwierdza, że z ochrony ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze lub inne, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.
 
Pytanie nr 33
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie  dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.
Odpowiedź na pytanie 33:
Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w ramach ryzyka OC za szkody związane z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie  dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.
 
Pytanie nr 34
Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w środowisku dotyczyć będą wyłącznie zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezamierzonych oraz, że Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadać za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.
Odpowiedź na pytanie 34:
Zamawiający potwierdza, że OC za szkody w środowisku w ramach części I Zamówienia dotyczyć będzie wyłącznie zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezamierzonych oraz, że Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadać za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu. Odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikać będzie z zapisów OWU.
 
Pytanie nr 35
Klauzula rezygnacji regresu - prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie ma zastosowania, jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w  rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.
Odpowiedź na pytanie 35:
Zamawiający potwierdza, że klauzula nie ma zastosowania, jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w  rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.
 
Pytanie nr 36
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będzie objęte przeniesienie choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.
Odpowiedź na pytanie 36:
Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej z tytułu szkód wynikłych przeniesienie choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.
 
Pytanie nr 37
Prosimy o potwierdzenie, że zakres udzielanej ochrony nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z:
•           posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.
Odpowiedź na pytanie 37:
Zamawiający potwierdza powyższe, że zakres udzielanej ochrony nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem
 
Pytanie nr 38
Prosimy o akceptację poniższych  wyłączeń  odpowiedzialności w zakresie ubezpieczenia czystych strat finansowych:
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
1) spowodowane przez produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego;
2) spowodowane przez prace lub usługi niewykonane w całości lub części, albo wykonane wadliwie przez Ubezpieczonego,
3) związane z działalnością:
a) bankową lub ubezpieczeniową,
b) księgową lub finansową,
c) leasingową,
d) dotyczącą przetwarzania danych lub instalacji oprogramowania,
e) reklamową,
f) pośredników turystycznych i organizatorów turystyki,
g) polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu;
4) związane z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności;
5) związane z wykonywaniem usług projektowych, nadzorem lub kierowaniem budowy;
6) wynikające z niedotrzymania terminów, wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki;
7) wynikające z czynów nieuczciwej konkurencji, w tym z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej, zawodowej;
8) powstałe w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych;
9) związane ze sprawowaniem funkcji członka organu władz spółki kapitałowej;
10) związane ze stosunkiem pracy;
11) polegające na zapłacie lub wynikające z zapłaty kar pieniężnych, grzywien sądowych lub administracyjnych, odszkodowań o charakterze karnym (punitive & exemplary damages), nawiązek lub innych kar o charakterze pieniężnym, albo należności publicznoprawnych lub opłat manipulacyjnych oraz odsetek od tych kwot.
Odpowiedź na pytanie 38:
Zamawiający akceptuje zaproponowane wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej w klauzuli czystych strat finansowych.
 
Pytanie nr 39
Prosimy o akceptację klauzuli władzy publicznej w brzmieniu:
KLAUZULA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM WŁADZY PUBLICZNEJ
1)   Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony postanowiły, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody rzeczowe, szkody osobowe oraz szkody mające postać czystej straty finansowej, powstałe w związku z wykonywaniem zadań publicznych, w tym:
a.   szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej,
b.   szkody powstałe wskutek wydania aktu normatywnego niezgodnego z obowiązującym stanem prawnym,
c.   szkody powstałe wskutek wydania prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji niezgodnych z prawem,
d.   szkody powstałe wskutek nie wydania decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciążącego z mocy prawa na Ubezpieczonym obowiązku ich wydania w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa
2)   Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
a.   związane z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
b.   które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
c.   wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
d.   powstałych w wyniku niewypłacalności,
e.   wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.
Odpowiedź na pytanie 39:
Zamawiający akceptuje treść klauzuli pod warunkiem, iż jej zakres nie będzie węższy niż wynikający z SIWZ.
 
PYTANIA DOTYCZĄCE CZĘŚCI 3 – UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
Pytanie nr 40
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia poniższego punktu:
a.    Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zassania wody przez pracujący silnik  w wyniku silnych opadów atmosferycznych, powodzi, itp.
Odpowiedź na pytanie 40:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu w ilości 2 zdarzeń w rocznym okresie ubezpieczenia dla wszystkich pojazdów objętych ubezpieczeniem AC.
 
Pytanie nr 41
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści pkt.3.4
Jest: Nie odliczanie amortyzacji z tytułu zużycia części zamiennych zakwalifikowanych do wymiany przy szkodach częściowych.
Zmiana na: Nie odliczanie amortyzacji z tytułu zużycia części zamiennych zakwalifikowanych do wymiany przy szkodach częściowych w pojazdach do 13 roku eksploatacji.
Odpowiedź na pytanie 41:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
 
Pytanie nr 42
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia  pkt. 3.6
Odpowiedź na pytanie 42:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
 
Pytanie nr 43
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści pkt. 4.2
Jest: Uznanie za wystarczające posiadanych zabezpieczeń pojazdów.
Zmiana na : Pojazd wyposażony jest w prawidłowo działające i aktywne urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą, zgodnie z następującymi zasadami: a) wartość brutto pojazdu od 10.000 zł do 80.000 zł - jedno zabezpieczenie, b) wartość brutto pojazdu od 80.001 zł do 250.000 zł - dwa zabezpieczenia, c) wartość brutto pojazdu powyżej 250.000 zł - trzy zabezpieczenia (w tym jednym z nich musi być zamontowana w pojeździe mechaniczna blokada skrzyni biegów lub czynny i aktywny system lokalizacji i odnajdowania pojazdu np. GPS), zzastrzeżeniemust.2pkt.2. 2) W przypadku pojazdów osobowych o wartości brutto powyżej 250.000 zł, za wystarczające uznaje się dwa zabezpieczenia, jeśli jednym z zabezpieczeń jest prawidłowo działający i aktywny system lokalizacji  i odnajdowania pojazdu np. GPS.
Odpowiedź na pytanie 43:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
 
Pytanie nr 44
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie udziału własnego w przypadku trzeciej i każdej następnej szkody w danym okresie ubezpieczenia danego pojazdu, z wyłączeniem szkody polegającej na kradzieży pojazdu, w wysokości 20% odszkodowania.
Odpowiedź na pytanie 44:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
 
Pytanie nr 45
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia pkt. 6.1
Odpowiedź na pytanie 45:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
 
Pytanie nr 46
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia pkt. 6.4
Odpowiedź na pytanie 46:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
 
 
Pytanie nr 47
bardzo proszę o podanie w Cz.II ubezpieczenia NNW członków OSP Wąpielsk przetargu Gm. Wąpielsk konkretnej  liczby  ubezpieczonych członków OSP.
Odpowiedź na pytanie 47:
Do wariantu bezimiennego NNW członków OSP Zamawiający zgłasza 60 osób.
 
 
Pytanie nr 48
Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.
Odpowiedź na pytanie 48:
Zamawiający potwierdza, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.
 
Pytanie nr 49
W nawiązaniu do treści klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych  proszę o informację na temat rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych stosowanych w mieniu Ubezpieczającego oraz w podległych jednostkach.
Odpowiedź na pytanie 49:
Zabezpieczenia informuje, że zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 
Pytanie nr 50
Proszę o informację na temat zabezpieczeń przeciw kradzieżowych zastosowanych w mieniu Ubezpieczającego i jednostkach podległych. W przypadku braku takiej informacji proszę o potwierdzenie, że będą miały zastosowanie zapisy OWU dotyczące tych wymaganych zabezpieczeń.
Odpowiedź na pytanie 50:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ. Ofertę prosimy przygotować na postawie danych zawartych SIWZ.
 
Pytanie nr 51
W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności  człowieka.
Odpowiedź na pytanie 51:
Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiotowe zdarzenia wyłączone są z ochrony ubezpieczeniowej.
 
Pytanie nr 52
Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia  mienia dla których informacja ta nie została wskazana o następujące dane :
- rok budowy
- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian
- rodzaj pokrycia dachu
- określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny
- informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych,
Odpowiedź na pytanie 52:
Ofertę prosimy przygotować na podstawie danych i informacji umieszczonych w SIWZ.
 
 
Pytanie nr 53
Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne
Odpowiedź na pytanie 53:
Zamawiający nie wyraża zgody za zmianę SIWZ
 
Pytanie nr 54
Proszę  o wykaz  przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu)
Odpowiedź na pytanie 54:
Ofertę prosimy przygotować na podstawie danych i informacji umieszczonych w SIWZ.
 
Pytanie nr 55
Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość
Odpowiedź na pytanie 55:
Zamawiający informuje o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego zamówienia to m.in.:
·         Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym wraz z montażem instalacji C. O. oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku gospodarczego na kotłownie C. O.  i skład opału, a także budowa ciepłociągu i przyłączy wód. – kan. do budynku kotłowni wraz z budową zbiornika wybieralnego.,
·         Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wąpielsku.
·         Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąpielsku wraz niezbędną przebudową infrastruktury technicznej.
·         Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Wąpielsku wraz ze zmianą konstrukcji i pokrycia dachu,
·         Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa Budynku Świetlicy Wiejskiej w Półwiesku Małym oraz zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia świetlicy, a także budowa zbiornika wybieralnego.
·         Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wąpielsku nr 98
·         Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych, Szkoły Podstawowej w Długiem i Gimnazjum w Radzikach Dużych
·         Montaż instalacji solarnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na budynku Urzędu Gminy Wąpielsk.
 
Pytanie nr 56
Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły?
Odpowiedź na pytanie 56:
Zamawiający informuje o braku w/w mienia.
 
Pytanie nr 57
W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących informacji:
a/   łączna ilość starodruków i inkunabułów
b/   wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu
c/   prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły
d/   prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia
Odpowiedź na pytanie 57:
Zamawiający informuje o braku w/w mienia.
 
Pytanie nr 58
Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji
Odpowiedź na pytanie 58:
Zamawiający informuje, iż wszelkie informacje dotyczące wartości zgłoszonego do ubezpieczenia mienia  umieszczone zostały w załącznikach nr 7,8,9,10 do SIWZ.
 
Pytanie nr 59
Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
I.    mienie wyłączone z eksploatacji
II.   pustostany
III.  budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.
Odpowiedź na pytanie 59:
Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji/ użytkowania/ pustostanów. Zamawiający informuje, że ze względu na brak definicji „zły lub awaryjny stan techniczny” udzielenie odpowiedzi nie jest możliwe.
 
Pytanie nr 60
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia.
Odpowiedź na pytanie 60:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 59.
 
Pytanie nr 61
W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie  prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego
Odpowiedź na pytanie 61:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 59.
 
Pytanie nr 62
W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub ograniczenia zakresu ubezpieczenia z powyższego pytania  prosimy o informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).
Odpowiedź na pytanie 62:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 59.
 
Pytanie nr 63
Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia.
Odpowiedź na pytanie 63:
Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia.
 
Pytanie nr 64
W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia.
Odpowiedź na pytanie 64:
Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia.
 
Pytanie nr 65
Czy Zamawiający  posiada/zarządza/administruje  wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji:
a.            Gdzie się znajduję - adres
b.            Od kiedy funkcjonuje
c.            Na jak dużym obszarze
d.            Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy
e.            Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska
Odpowiedź na pytanie 65:
Zamawiający informuje, że nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej z tytułu posiadania/zarządzania/administrowania wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów.
 
Pytanie nr 66
Odnośnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku proszę o  podanie wysokości  wypłaconych  odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia
Odpowiedź na pytanie 66:
Zamawiający informuje, że wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia nie ma lokalizacji dotkniętych powodzią po 1996 roku.
 
Pytanie nr 67
Odnośnie mienia znajdującego  się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o  podanie wysokości  wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia
Odpowiedź na pytanie 67:
Zamawiający informuje, że wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia nie ma lokalizacji dotkniętych podtopieniem.
 
Pytanie nr 68
Odnośnie mienia znajdującego  gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę o  podanie wysokości  wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia
Odpowiedź na pytanie 68:
Zamawiający informuje, że wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia nie ma lokalizacji, gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych.
 
Pytanie nr 69
Czy w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Zamawiający dla ryzyka powodzi dopuszcza możliwość wprowadzenia  limitu odpowiedzialności  w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego?
Odpowiedź na pytanie 69:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
 
Pytanie nr 70
Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek  podniesienia się poziomu wód gruntowych.
Odpowiedź na pytanie 70:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
 
Pytanie nr 71
Proszę o wprowadzenie w ryzyku kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 PLN
Odpowiedź na pytanie 71:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
 
Pytanie nr 72
Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 PLN
Odpowiedź na pytanie 72:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
 
Pytanie nr 73
Dla sprzętu elektronicznego powyżej 7 lat proszę o zmianę rodzaju wartości z odtworzeniowej na rzeczywistą lub księgową brutto.
Odpowiedź na pytanie 73:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
 
Pytanie nr 74
Prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert na 23.11.2017r.
Odpowiedź na pytanie 74:
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie dokonuje zmiany terminu składnia ofert na 20.11.2017 r. godz. 12:00.
 
Pytanie nr 75
Proszę  opis p pojazdów opisanych jako specjalistyczne  jakie jest ich przeznaczenie (p. pojazdy straży pożarnej, do wywozu śmieci itp.  /określenie specjalistyczne jest mało precyzyjne, np. można tka nazwać samochód ciężarowy  tzw. wywrotkę   czy z HDS)
Odpowiedź na pytanie 75:
Zamawiający informuje, iż pojazdy określone jako specjalistyczne są pojazdami należącymi do straży pożarnej.
 
Pytanie nr 76
Prosimy  o uzupełnienie  ładowności dla pojazdów ciężarowych  dot. nr rej. CRY 96 HA
Odpowiedź na pytanie 76:
Zamawiający informuje, że ładowność ww. pojazdu to 825 kg.
 
Pytanie nr 77
Prosimy o wyłączenie z ochrony autocasco pojazdów powyżej 15 lat dotyczy nr rej. CRYX 666
Odpowiedź na pytanie 77:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
 
Pytanie nr 78
Prosimy o udzielenie informacji o różnicach w zakresie ubezpieczenia Zamawiającego z ostatnich 3 lat w porównaniu do wnioskowanego (franszyz udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu, zakresu ubezpieczenia).
Odpowiedź na pytanie 78:
Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich trzech lat ubezpieczał mienie w systemie ryzyk nazwanych. Obecny program ubezpieczenia który zacznie funkcjonować od 28.11.2017 r, oparty jest na bazie wszystkich ryzyk. Franszyzy i udziały własne w aktualnie obowiązującym programie ubezpieczenia są zniesione.
 
Pytanie nr 79
Wnioskujemy o wprowadzenie do umowy „Klauzuli Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów” o treści cyt.:
Klauzula Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego okresu polisowania, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.
Do ważnych powodów należą:
1.         utrata licencji, zezwolenia, koncesji na prowadzenie działalności;
2.         niewyrażenie przez Ubezpieczonego zgody na dokonanie lustracji ryzyka lub utrudnianie jej przeprowadzenia;
3.         wyłudzenie lub próba wyłudzenia przez Ubezpieczonego odszkodowania lub świadczenia z zawartej z Ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia;
4.         wypłata odszkodowania przekraczająca wysokość zainkasowanej składki w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem że szkodowość będzie liczona w dziesięciomiesięcznym okresie ubezpieczenia;
5.         istotna potwierdzona stosowną informacją zmiana warunków reasekuracyjnych.
Odpowiedź na pytanie 79:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.


Opublikował: Marcin Rempuszewski (8 listopada 2017, 14:23:48)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (22 listopada 2017, 14:16:21)
Zmieniono: Wynik postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 190

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij