Zaproszenie na IX Sesję Rady Gminy Wąpielsk09.04.2019

Zaproszenie na IX Sesję Rady Gminy Wąpielsk

09.04.2019

ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY GMINY WĄPIELSK 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) zwołuję na dzień 16.04.2019 roku o godz. 13:00 IX Sesję Rady Gminy Wąpielsk, która odbędzie się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wąpielsku.

Proponowany porządek obrad:
1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.   Przedstawienie porządku obrad.
3.   Przyjęcie protokołów:
 a) przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy Wąpielsk odbytej w dniu 28 marca 2019 r.
4.   Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII.49.2019 z dnia 28 marca 2019 w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Wąpielsk uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Wąpielsk.
5.   Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Wąpielsk uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Wąpielsk.
6.   Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wąpielsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia: Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Wąpielsk za rok 2018.
8.   Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
9.   Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2019-2028.
10.  Sprawozdania i informacje:
a) Wójta Gminy Wąpielsk o pracy w okresie między sesjami,
b) Przewodniczącego Rady Gminy Wąpielsk,
c) Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Wąpielsk,
d) odczytanie pism, które wpłynęły do Rady Gminy Wąpielsk.
11. Zapytania i interpelacje.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk
Tomasz Czajkowski

Zaproszenie (374kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Czajkowski - Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk (9 kwietnia 2019)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (10 kwietnia 2019, 07:29:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 120